ARK: Survival Evolved Wiki
Advertisement

return {
  ["type"]               = "Rodzaj",
  ["item"]               = "Przedmiot",
  ["items"]              = "Przedmioty",
  ["weapon"]              = "Broń",
  ["weapons"]             = "Broń",
  ["stacksizecomment"]         = "Rozmiary stosów mogą być zmienione w konfiguracji.",
  ["stacksize"]            = "Rozmiar stosu",
  ["weight"]              = "Waga",
  ["durability"]            = "Wytrzymałość",
  ["durabilityperuse"]         = "Wytrzymałość na użycie",
  ["singleuse"]            = "Jedno użycie",
  ["food"]               = "Jedzenie",
  ["water"]              = "Woda",
  ["health"]              = "Zdrowie",
  ["stamina"]             = "Energia",
  ["torpidity"]            = "Apatia",
  ["eggsize"]             = "Rozmiar jaja",
  ["kibbletype"]            = "Rodzaj karmy",
  ["spoilsin"]             = "Pleśnieje w",
  ["spoilsto"]             = "Wynik pleśnienia",
  ["decomposesin"]           = "Rozkłada się przez",
  ["addedin"]             = "Od wersji",
  ["itemids"]             = "Identyfikatory przedmiotów",
  ["spawncommand"]           = "Komenda spawnująca",
  ["or"]                = "lub",
  ["variant"]             = "Wariant",
  ["unlocktekgram"]          = "Odblokuj [[Tekgram]]",
  ["entityinformation"]        = "Informacje o istocie",
  ["releasedate"]           = "Data wydania",
  ["supportedby"]           = "Supported by",
  ["foundinsupplycrate"]        = "Obecne w [[Zrzuty|Zrzutach]]",
  ["beacon-white"]           = "Biały",
  ["beacon-green"]           = "Zielony",
  ["beacon-blue"]           = "Niebieski",
  ["beacon-purple"]          = "Fioletowy",
  ["beacon-yellow"]          = "Żółty",
  ["beacon-red"]            = "Czerwony",
  ["cat:foundinbeacon-white"]     = "Kategoria:W białych zrzutach",
  ["cat:foundinbeacon-green"]     = "Kategoria:W zielonych zrzutach",
  ["cat:foundinbeacon-blue"]      = "Kategoria:W niebieskich zrzutach",
  ["cat:foundinbeacon-purple"]     = "Kategoria:W fioletowych zrzutach",
  ["cat:foundinbeacon-yellow"]     = "Kategoria:W żółtych zrzutach",
  ["cat:foundinbeacon-red"]      = "Kategoria:W czerwonych zrzutach",

  -- Weapons
  ["ammofor"]             = "Ammo for",
  ["ammoused"]             = "Ammo used",
  ["meleedamage"]           = "Melee damage",
  ["rangeddamage"]           = "Ranged damage",
  ["explosivedamage"]         = "Explosive damage",
  ["basedamagenote"]          = "This is the base damage, but due to the way damage is calculated, not everything will receive this exact amount.",
  ["rateoffire"] = "Rate of fire",
  ["rateoffire-short"] = "RPS",
  ["rateoffire-wikipedia"] = "wikipedia:Rate of fire",
  ["magazinesize"] = "Magazine size",
  ["reloadtime"] = "Reload time",
  ["damagepersecond-wikipedia"] = "wikipedia:Damage_per_second",
  ["damagepersecond-short"] = "DPS",
  ["second"] = "second",
  ["seconds"] = "seconds",

  -- Consumables
  ["consumables"]           = "Jadalne",
  ["consumable"]            = "Przedmiot jadalny",
  ["valuesgivenforhumans"]       = "wartości dla ludzi",
  ["cookingtime"]           = "Czas gotowania",
  ["cookedin"]             = "Gotowane w",
  ["cat:consumables"]	         = "Kategoria:Jadalne",
  ["cat:"]               = "Kategoria:",
  ["cat:eggsize"]           = "Kategoria:$1 jaja",
  ["eggsize-pagename"]         = "Jajo $1",

  -- Creatures
  ["creatures"]            = "Creatures",
  ["creature"]             = "Creature",
  ["subject"]             = "Subject",
  ["dossiers"]             = "Dossiers",
  ["dossier"]             = "Dossier",
  ["manuals"]             = "Manuals",
  ["technicalmanual"]         = "Technical Manual",
  ["fieldmanual"]           = "Field Manual",
  ["commonname"]            = "Common Name",
  ["groups"]              = "Groups",
  ["group"]              = "Group",
  ["sex"]               = "Sex",
  ["species"]             = "Species",
  ["modelnumber"]           = "Model Number",
  ["dimensions"]            = "Dimensions",
  ["fuel"]               = "Fuel",
  ["threatlevel"]           = "Threat Level",
  ["primaryfunction"]         = "Primary Function",
  ["timeperiod"]            = "Time Period",
  ["diet"]               = "Diet",
  ["temperament"]           = "Temperament",
  ["docile"]              = "Docile",
  ["cowardly"]             = "Cowardly",
  ["curious"]             = "Curious",
  ["loyal"]              = "Loyal",
  ["evasive"]             = "Evasive",
  ["evasiveaggressiveattacked"]    = "Evasive, Aggressive when attacked",
  ["opportunistic"]          = "Opportunistic",
  ["aggressive"]            = "Aggressive",
  ["highlyaggressive"]         = "Highly Aggressive",
  ["patchnotes"]            = "Patch Notes",
  ["notyetreleased"]          = "Not Yet Released",
  ["releaseversions"]         = "Release Versions",
  ["cat:unavailableon-pc"]       = "Category:Unavailable on PC",
  ["cat:unavailableon-xbox"]      = "Category:Unavailable on Xbox",
  ["cat:unavailableon-ps4"]      = "Category:Unavailable on PS4",
  ["cat:unavailableon-mobile"]     = "Category:Unavailable on Mobile",
  ["cat:unavailableon-switch"]     = "Category:Unavailable on Switch",
  ["cat:upcomingcreatures"]      = "Category:Upcoming Creatures",
  ["cat:creaturereleasedin-version"]  = "Category:Creatures released in v$1",
  ["cat:creaturereleasedin-year"]   = "Category:Creatures released in v$1",
  ["dlc"]               = "DLC",
  ["events"]              = "Events",
  ["variants"]             = "Variants",
  ["variant"]             = "Variant $1",
  ["creatureids"]           = "Identyfikatory stworzeń",
  ["taming"]              = "Taming",
  ["domestication"]          = "Domestication",
  ["tameable"]             = "Tameable",
  ["rideable"]             = "Rideable",
  ["breedable"]            = "Breedable",
  ["tameablecheatnote"]        = "Untamable creatures can still be tamed by using cheats",
  ["yes"]               = "Yes",
  ["no"]                = "No",
  ["unknown"]             = "Unknown",
  ["torporimmune"]           = "Torpor Immune",
  ["tamingmethod"]           = "[[Taming]] Method",
  ["knockout"]             = "Knockout",
  ["tranquilizertaming"]        = "Tranquilizer Taming",
  ["passivetaming"]          = "Passive",
  ["nonviolenttaming"]         = "Non-Violent Taming",
  ["levelrequirement"]         = "[[Level]] Requirement",
  ["level-n"]             = "[[Level]] $1",
  ["preferredkibble"]         = "Preferred [[Kibble]]",
  ["preferredfood"]          = "Preferred Food",
  ["equipment"]            = "Equipment",
  ["habitat"]             = "Habitat",
  ["spawnsduringevent"]        = "Spawns only during an [[Event]].",
  ["livesincaves"]           = "Lives in [[Caves]].",
  ["spawnedatobelisks"]        = "Can be summoned at the [[Obelisk|Obelisks]].",
  ["cat:creatures"]          = "Category:Creatures",
  ["breedinginterval"]         = "Breeding Interval",
  ["totalmaturationtime"]       = "Total Maturation Time",
  ["adolescenttime"]          = "Adolescent Time",
  ["juveniletime"]           = "Juvenile Time",
  ["babytime"]             = "Baby Time",
  ["dragweight"]            = "Drag Weight",
  ["eggarticlename"]          = "Dinosaur Egg",
  ["egg"]               = "Egg",
  ["incubationrange"]         = "[[Incubation]] Range",
  ["gestationtime"]          = "[[Breeding#Pregnancy|Gestation]] Time",
  ["incubationtime"]          = "[[Breeding#Incubation|Incubation]] Time",
  ["cat:incubation"]          = "Category:Incubation",
  ["cat:gestation"]          = "Category:Gestation",
  ["reproduction"]           = "Reproduction",
  ["breeding"]             = "Breeding",
  ["cat:creatureslayingeggs"]     = "Category:Creatures that lay eggs",
  ["cat:tameablecreatures"]      = "Category:Tameable creatures",
  ["cat:untameablecreatures"]     = "Category:Untameable creatures",
  ["cat:rideablecreatures"]      = "Category:Rideable creatures",
  ["cat:rideableswimmingcreatures"]  = "Category:Rideable swimming creatures",
  ["cat:rideableflyingcreatures"]   = "Category:Rideable flying creatures",
  ["cat:breedablecreatures"]      = "Category:Breedable creatures",
  ["cat:unbreedablecreatures"]     = "Category:Unbreedable creatures",
  ["cat:creaturescarryablebyhumans"]  = "Category:Creatures that can be carried by humans",
  ["humanscancarry"]          = "Humans Can Carry",
  ["uniqueskins"]           = "Unique [[:Category:Skins|Skins]]",
  ["riderweaponry"]          = "Rider Weaponry",
  ["cat:riderweaponry"]        = "Category:Creatures that can be ridden while wielding weapons",
  ["cat:creaturescarryablebyhumans"]  = "Category:Creatures that can be carried by humans",
  ["cat:shouldermountedcreatures"]   = "Category:Creatures that can be shoulder-mounted",
  ["shouldermounted"]         = "Shoulder-Mounted",
  ["data"]               = "Data",
  ["xpforkill"]            = "XP For Kill",
  ["experience"]            = "Experience",
  ["xp"]                = "XP",
  ["drops"]              = "Drops",
  ["fecessize"]            = "[[Feces]] Size",
  ["radiationimmune"]         = "Radiation Immune",
  ["cat:radiationimmunecreatures"]   = "Category:Creatures that are immune to radiation",
  ["xpforkillnote"]          = "Base experience given when hitting the final blow on a level 1 creature while on foot.",
  ["speciallootchance"]        = "Special Loot Chance",
  ["speciallootchancenote"]      = "Chance to have items within its inventory when killed. This can be a simple trophy or valuable gear depending on the creature.",
  ["immobilizedby"]          = "Immobilized By",
  ["listofcreaturesimmobilizedbytraps"] = "List of Creatures Immobilized by Traps",
  ["carryableby"]           = "Carryable By",
  ["listofcarryablecreatures"]     = "List of Carryable Creatures",
  ["candamage"]            = "Can Damage",
  ["listofcreaturesthatcandamagestructures"] = "List of Creatures That Can Damage Structures",
  ["cat:torporimmunecreatures"]    = "Category:Creatures that are immune to torpor",
  ["cat:creatureswithteksaddles"]   = "Category:Creatures with tek saddles",
  ["cat:creatureswithplatformsaddles"] = "Category:Creatures with platform saddles",
  ["cat:creaturesthatcanwearhats"]   = "Category:Creatures that can wear hats",
  ["mobileonly"]            = "[[ARK: Survival Evolved Mobile|Mobile]] only",
  ["cat:nosaddlerequirementcreatures"] = "Category:Creatures that can be ridden without saddles",
  ["nosaddleneeded"]          = "No Saddle Needed",
  ["cat:creaturespreferingkibbletype"] = "Category:Creatures that prefer $1 kibbles",
}
Advertisement