ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement


Translation บทความนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการแปล. เนื้อหานี้จะถูกแปลภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือ กี่วันข้างหน้า.
คุณสามารถช่วยแปลได้ โปรดดูคำแนะนำได้ที่ พอร์ทัลชุมชน.
Aberration
Aberration DLC
DLC for ARK with a new cave map, Creatures, and game mechanics.
ประเภทเนื้อหา
ราคา (บาท)
$19.99
วันวางจำหน่าย
Steam
December 12th, 2017
Xbox One
December 12th, 2017
PS
December 12th, 2017
Nintendo Switch
Unavailable
Epic Games
June 11th, 2020
Stadia
Summer 2021
สปอตไลท์
{{#Widget:YtLightbox|spotlight=YV-gcT9nYyc}}

Aberration is an Expansion Pack for ARK: Survival Evolved.

Aberration was released on December 12, 2017 for PC, Xbox One and PS4 at the initial price of $19.99 USD.[1] It is also available for purchase through the season pass.

Any creatures tamed and items received can be brought to the vanilla island and used by people with and without the expansion. Items from the DLC can also be spawned manually if you don't own the expansion pack.

All music was made by Gareth Coker.

Overview[]

Aberration places survivors on a damaged ARK: its internal atmosphere has leaked away, resulting in a harsh surface with intense radiation, and a plethora of lush biomes underground. With the maintenance systems of this ARK malfunctioning, the many hazards, creatures, and nature of the environment present a thrilling new world to explore and master.

The intense radiation of Aberration has led to incredible genetic mutations, resulting in new creatures with amazing abilities! Among others, clamber up walls & glide through the air on the back of a camouflaging chameleon-like ‘Rock Drake’, keep the dark at bay with a friendly ‘Bulbdog’, grab and toss multiple creatures simultaneously with a massive ‘Karkinos’, or—if you are talented enough to tame one—command the vile ‘Reaper’ by being impregnated with a horrifying reproductive chest-burster!

New tools are on-hand to survive on the world of Aberration, while opening up many possibilities for new competitive and cooperative scenarios. Traverse the ARK using Climbing Pick (Aberration) cave-climbing picks, Glider Suit (Aberration) gliding wingsuits, and Zip-Line Anchor (Aberration) ziplines. Learn advanced Engrams to dominate the harsh environment, protect yourself with Hazard Suits, Charge Lantern Charge Lanterns, Charge Battery (Aberration) Batteries, Glow Stick (Aberration) Glow Sticks, and much more. Thrive by gathering new resources, using Fish Basket (Aberration) fishing baskets, Gas Collector (Aberration) Gas Collectors, fortify your home within the caverns using Stone Cliff Platform (Aberration) cliff structures, and much more!

Earthquakes, radiation exposure, gas leaks, and Element chambers are among the many hazards that survivors will learn to grapple with Aberration’s varied biomes, both aboveground and below the surface. But among the greatest challenges on this ruined ARK is the hierarchy of unrelenting Nameless Nameless, requiring constant vigilance & Charge Energy to defend against!

And in the deepest depths of Aberration, their terrifying — yet somehow familiar — master awaits… will YOU be among the survivors powerful enough to face him?

The Underground Map[]

Aberration Map
Regions of Aberration
Overview

The map is the underground of a damaged ARK. Most of the features are related to underground, where new Resources exist, such as Fungal Wood Fungal Wood and Gem Gems. Rather than being an island, the majority of the map is enclosed underground biomes, making it especially advisable to carry a Compass Compass or GPS GPS to not get turned around in the dark twists and turns. Radiation seeps in at specific locations of the map, causing exposed players not wearing Hazard Suit Protective Gear to take damage over time. Other new strange effects are also a feature.

There are three main regions, excluding the surface: The green region being the Fertile, the blue region being the Bio luminescence, and the red region being the Element. Fertile Land do not have any negative effects, Bio luminescence is cold, and Element contains radiation, inflicting both survivors and tamed dinos with Radiation sickness over time without protection.

Oil Oil is harder to get, since other than the Trilobite Trilobite, Dung Beetle Dung Beetle, Lamprey Lamprey and rare Seeker Seeker drops, the only other natural source of Oil is at the Surface or in the much more difficult area beyond The Spine. But It can be dropped by Tek Dinos.

Like the other maps, Supply Crate Supply Crates only spawn on the surface, but unlike other maps, crates can still be found below the surface, outside of artifact caves, in the form of Loot Crate Loot Crates.

New Resources

A new and fairly vital resource to the game is the Gem Gem, which has three color types found in areas of varying difficulty. Green Gem Green Gems are found almost immediately upon spawning in the Portal and are found further on in the Fertile region. Blue Gem Blue Gems are found within the Luminescent Biome. Red Gem Red Gems are found in the more difficult depths of Aberration, in The Spine, Lost Roads, and Element Falls regions.

A lesser vital resource Fungal Wood Fungal Wood is gathered like regular Wood Wood but from the larger mushrooms scattered around the underground. It substitutes for Wood Wood in recipes, but is explicitly required for making the new structure Shag Rug (Aberration) Shag Rug.

Mushrooms (Aberration) Mushrooms appear around the map as a harvestable resource, similar to the bushes found for Berries Berries. However, be careful to avoid the Blue or Red mushrooms found across the map, as these are harvestable but dangerous. Blue mushrooms inflict instant Hypothermia. Red mushrooms inflict hallucination, which can be deadly: side effects other than colorful vision include uncontrollable direction change, constant defecation and its attendant increased hunger, and forgetfulness of breathing - better known as Suffocation, but it ignores Oxygen level of the player as it automatically registers as if the player has 0 Oxygen. Any of these side effects could kill unprepared players. These effects can also harm shoulder-mounted dinos, so be careful. However, eating the Aquatic Mushroom Aquatic Mushroom provides temporary immunity to the Freezing Debuff or Luminous Poisons, and eating the Aggeravic Mushroom Aggeravic Mushroom provides temporary immunity to the Hallucinating Debuff or Fertile Poisons.

New Features

As the map is mainly underground, Earthquakes often happen which drop random items including Wood Wood, Flint Flint, Rare Mushroom Rare Mushrooms, Stone Stone, Gems, Obsidian Obsidian, and Crystal Crystal. They also randomly move sleeping survivors that are not anchored to their beds, and cause survivors using a zipline or climbing pick to fall.

There are also locations where Element Element can be crafted, called Charge Nodes. These require resources to craft, and one of the main items needed is Element Ore Element Ore which is found on The Surface or in The Grave of the Lost.

New Creatures

Two new Creatures, the Nameless Nameless and the Reaper Reaper, emerge with differing frequencies within areas of both the Bio luminescence and Element Regions, in the absence of Charged Light, including inside player-made structures. It is well-advised to keep sources of Charge Light around the base as regular light sources do not prevent them from emerging. Charge Light is usually best provided by the new creatures: Featherlight Featherlight, Bulbdog Bulbdog, Glowtail Glowtail, and Shinehorn Shinehorn.

Another new creature, the Ravager Ravager quickly becomes a survivor favourite as the melee animal of choice, as their damage rapidly stacks with their pack bonus.

Unique Environmental Features[]

 • Earthquakes.
 • Extreme temperatures on the Surface.
 • Seasons that affect the lengths of daytime and night time.
 • Dangerous elemental liquid in the depths of Aberration.
 • Poisonous Mushrooms and mushroom spore zones.
 • Sickening Radiation zones.
 • Plants that can be harvested for Organic Polymer Organic Polymer.
 • Black clams that can be harvested for Black Pearls Black Pearls.

Regions[]

 • Nameless Nameless and Reaper Reaper never spawn here, if they follow you from a surface entrance or other region, they will remain until they lose aggravation, then immediately burrow underground out of sight (possibly) when they reach this region.
 • Dizzy Spores most often happens around this region.
 • Red-Capped Red-stemmed Mushroom and Green Gem cluster are present around the region.
 • Mushroom Forest (Aberration)
  Mushroom Forest
 • Old Railway Cave (Aberration)
  Old Railway Cave
 • River Valley (Aberration)
  River Valley
 • The Ancient Device (Aberration)
  The Ancient Device
 • The Fallen Nexus (Aberration)
  The Fallen Nexus

 • Nameless Nameless and Reaper King Reaper King sometimes spawn here. Reaper Queen Reaper Queen never spawns here unless kited from Element Region.
 • Bio luminescence Spores most often happens around this region.
 • Cyan-Capped Blue-stemmed Mushroom and Blue Gem cluster are present around the region.
 • Crystalline Swamps (Aberration)
  Crystalline Swamps
 • Hidden Grotto (Aberration)
  Hidden Grotto
 • Luminous Marshlands (Aberration)
  Luminous Marshlands
 • The Overlook (Aberration)
  The Overlook

 • Nameless Nameless, Reaper King Reaper King and Reaper Queen Reaper Queen (except surface) sometimes spawns here.
 • Element Spores most often happen around this region.
 • Brown-stemmed stalk Mushroom and Red Gem cluster are present around the region.
 • Radiation occurs around certain parts of this region.
 • Element Falls (Aberration)
  Element Falls
 • Elemental Vault (Aberration)
  Elemental Vault
 • Halls of the Reaper (Aberration)
  Halls of the Reaper
 • Halls of the Reaper Queen (Aberration)
  Halls of the Reaper Queen
 • Hope's End (Aberration)
  Hope's End
 • Teeming Caverns (Aberration)
  Teeming Caverns
 • The Grave of the Lost (Aberration)
  The Grave of the Lost
 • The Lost Roads (Aberration)
  The Lost Roads
 • The Spine (Aberration)
  The Spine

 • Nameless Nameless, Surface Reaper King Surface Reaper Kings, and Seeker Seekers spawn here.
 • Oil Oil rocks can be mined here in abundance.
 • Supply Crate Supply Crates drop here very frequently.
 • The Surface - Northwest (Aberration)
  The Surface - Northwest
 • The Surface - Northeast (Aberration)
  The Surface - Northeast
 • The Surface - Southwest (Aberration)
  The Surface - Southwest

 • Rockwell Rockwell can be fought here.
 • Elemental Reaper King Elemental Reaper Kings and Nameless Nameless spawn here.
 • Rockwell Arena (Aberration)
  Rockwell Terminal

Approximate Spawn Locations[]

Aberration/Spawn Locations

Data Maps[]

 • Preview Resources Map (Scorched Earth)
  Strategic Resources
 • Level 55
  Exploring the map
 • SpawnMapIcon
  Creature Spawns

Creatures[]

Unique Creatures[]

Aberration adds the following creatures

 • Alpha Basilisk Alpha Basilisk
 • Alpha Karkinos Alpha Karkinos
 • Alpha Surface Reaper King Alpha Surface Reaper King
 • Basilisk Basilisk
 • Bulbdog Bulbdog
 • Elemental Reaper King Elemental Reaper King
 • Featherlight Featherlight
 • Glowbug Glowbug
 • Glowtail Glowtail
 • Karkinos Karkinos
 • Lamprey Lamprey
 • Nameless Nameless
 • Ravager Ravager
 • Reaper King Reaper King
 • Reaper Queen Reaper Queen
 • Rock Drake Rock Drake
 • Rockwell Rockwell
 • Roll Rat Roll Rat
 • Seeker Seeker
 • Shinehorn Shinehorn
 • Subterranean Reaper King Subterranean Reaper King
 • Surface Reaper King Surface Reaper King

Other Spawns[]

In addition to the DLC-exclusive Creatures, the map is also comprised of mostly new variants of creatures called Aberrant Creatures and 4 other Non Aberrant Creatures, the following creatures spawn on the map:

All Regions[]

 • Aberrant Carnotaurus Aberrant Carnotaurus
 • Aberrant Pulmonoscorpius Aberrant Pulmonoscorpius
 • Aberrant Spinosaur Aberrant Spinosaur

Fertile Region[]

 • Aberrant Carbonemys Aberrant Carbonemys
 • Aberrant Coelacanth Aberrant Coelacanth
 • Aberrant Direbear Aberrant Direbear
 • Aberrant Diplocaulus Aberrant Diplocaulus
 • Aberrant Dodo Aberrant Dodo
 • Aberrant Doedicurus Aberrant Doedicurus
 • Aberrant Equus Aberrant Equus
 • Aberrant Gigantopithecus Aberrant Gigantopithecus
 • Aberrant Iguanodon Aberrant Iguanodon
 • Aberrant Lystrosaurus Aberrant Lystrosaurus
 • Aberrant Manta Aberrant Manta
 • Aberrant Meganeura Aberrant Meganeura
 • Aberrant Moschops Aberrant Moschops
 • Aberrant Otter Aberrant Otter
 • Aberrant Ovis Aberrant Ovis
 • Aberrant Paraceratherium Aberrant Paraceratherium
 • Aberrant Parasaur Aberrant Parasaur
 • Aberrant Piranha Aberrant Piranha
 • Aberrant Raptor Aberrant Raptor
 • Aberrant Sarco Aberrant Sarco
 • Aberrant Stegosaurus Aberrant Stegosaurus
 • Aberrant Triceratops Aberrant Triceratops
 • Aberrant Trilobite Aberrant Trilobite
 • Giant Bee Giant Bee
 • Tek Parasaur Tek Parasaur
 • Tek Raptor Tek Raptor
 • Tek Stegosaurus Tek Stegosaurus

Bio-Luminscent Region[]

 • Aberrant Achatina Aberrant Achatina
 • Aberrant Anglerfish Aberrant Anglerfish
 • Aberrant Ankylosaurus Aberrant Ankylosaurus
 • Aberrant Arthropluera Aberrant Arthropluera
 • Aberrant Baryonyx Aberrant Baryonyx
 • Aberrant Beelzebufo Aberrant Beelzebufo
 • Aberrant Cnidaria Aberrant Cnidaria
 • Aberrant Coelacanth Aberrant Coelacanth
 • Aberrant Dimetrodon Aberrant Dimetrodon
 • Aberrant Diplodocus Aberrant Diplodocus
 • Aberrant Dung Beetle Aberrant Dung Beetle
 • Aberrant Electrophorus Aberrant Electrophorus
 • Aberrant Gigantopithecus Aberrant Gigantopithecus
 • Aberrant Iguanodon Aberrant Iguanodon
 • Aberrant Lystrosaurus Aberrant Lystrosaurus
 • Aberrant Megalosaurus Aberrant Megalosaurus
 • Aberrant Piranha Aberrant Piranha
 • Aberrant Salmon Aberrant Salmon
 • Aberrant Titanoboa Aberrant Titanoboa
 • Aberrant Trilobite Aberrant Trilobite
 • Giant Bee Giant Bee

Molten Element Region[]

 • Aberrant Araneo Aberrant Araneo
 • Aberrant Cnidaria Aberrant Cnidaria
 • Aberrant Dimorphodon Aberrant Dimorphodon
 • Aberrant Dung Beetle Aberrant Dung Beetle
 • Aberrant Megalosaurus Aberrant Megalosaurus
 • Aberrant Purlovia Aberrant Purlovia
 • Aberrant Titanoboa Aberrant Titanoboa

Compared to their standard versions, Aberrant Creatures have 4% less health, deal 6% more damage and glow in the dark.

Aberrant Dimorphodon Aberrant Dimorphodon was previously thought to not spawn, but has now been found in some regions of the map.

Aberrant Araneo Aberrant Araneo has been known to be sighted around Grave of the Lost and Rockwell Terminal, but much like Dimorphodon, are a rare sight.

Unknown Spawns[]

Data containing Aberrant Megalania Aberrant Megalania exist within game files, but has no spawn area as of current. This is due to a design choice in favor of Rock Drakes.[2]

Radiation Immune[]

Radiation is a new hazard introduced on Aberration that deals continuous damage to vulnerable targets that rapidly stacks-up, and cannot yet be cleansed. They are mainly found within Element Regions. The following Aberrant creatures are immune to radiation damage

 • Aberrant Arthropluera Aberrant Arthropluera
 • Aberrant Araneo Aberrant Araneo
 • Aberrant Baryonyx Aberrant Baryonyx
 • Aberrant Carnotaurus Aberrant Carnotaurus
 • Aberrant Dimorphodon Aberrant Dimorphodon
 • Aberrant Megalosaurus Aberrant Megalosaurus
 • Aberrant Meganeura Aberrant Meganeura
 • Aberrant Paraceratherium Aberrant Paraceratherium
 • Aberrant Pulmonoscorpius Aberrant Pulmonoscorpius
 • Aberrant Purlovia Aberrant Purlovia
 • Aberrant Spinosaur Aberrant Spinosaur
 • Aberrant Titanoboa Aberrant Titanoboa

Also, Aberrant Megalania Aberrant Megalania is immune, but it only exists in the game files without spawning naturally.

Most of the life indigenous to the Aberration ARK is also immune. However, the following native creatures are noteworthy for not being immune:

 • Basilisk Basilisk
 • Ravager Ravager
 • Reaper Embryo Reaper Embryo
 • Roll Rat Roll Rat

All imported creatures without the Aberrant mutation and all Aberrant Creatures not included in the above list of those immune, as well as Tek Creatures, are also vulnerable. The most notable radiation-vulnerable creatures are Aberrant Ankylosaurus and Aberrant Doedicurus, due to their high utility in mining. You will need to feed them Mushroom Brew every 120 seconds to keep them from suffering the effects of Radiation.

Event Creatures[]

Creatures that only spawned during an Event:

Downloadable Creatures[]

Only certain creatures can be downloaded on Aberration. This limitation can be disabled with the CrossARKAllowForeignDinoDownloads option. See CrossARK Transfers for more details.

Items[]

All items from the base game are available on Aberration in addition to the items below.

Resources[]

 • Blue Gem (Aberration) Blue Gem
 • Charge Battery (Aberration) Charge Battery
 • Congealed Gas Ball (Aberration) Congealed Gas Ball
 • Element Ore (Aberration) Element Ore
 • Fungal Wood (Aberration) Fungal Wood
 • Gasoline (Gas-Crafted) (Aberration) Gasoline (Gas-Crafted)
 • Green Gem (Aberration) Green Gem
 • Red Gem (Aberration) Red Gem

Consumables[]

 • Aggeravic Mushroom (Aberration) Aggeravic Mushroom
 • Aquatic Mushroom (Aberration) Aquatic Mushroom
 • Ascerbic Mushroom (Aberration) Ascerbic Mushroom
 • Auric Mushroom (Aberration) Auric Mushroom
 • Basilisk Egg (Aberration) Basilisk Egg
 • Featherlight Egg (Aberration) Featherlight Egg
 • Glowtail Egg (Aberration) Glowtail Egg
 • Mushroom Brew (Aberration) Mushroom Brew
 • Nameless Venom (Aberration) Nameless Venom
 • Plant Species Z Seed (Aberration) Plant Species Z Seed
 • Reaper Pheromone Gland (Aberration) Reaper Pheromone Gland
 • Rock Drake Egg (Aberration) Rock Drake Egg

Trophies and Tributes[]

 • Alpha Basilisk Fang (Aberration) Alpha Basilisk Fang
 • Alpha Karkinos Claw (Aberration) Alpha Karkinos Claw
 • Alpha Reaper King Barb (Aberration) Alpha Reaper King Barb
 • Basilisk Scale (Aberration) Basilisk Scale
 • Rock Drake Feather (Aberration) Rock Drake Feather
 • Rockwell Flag (Aberration) Rockwell Flag
 • Rockwell Trophy (Aberration) Rockwell Trophy

Weapons, Armor, and Tools[]

 • Charge Lantern (Aberration) Charge Lantern
 • Climbing Pick (Aberration) Climbing Pick
 • Glider Suit (Aberration) Glider Suit
 • Glow Stick (Aberration) Glow Stick
 • Hazard Suit Boots (Aberration) Hazard Suit Boots
 • Hazard Suit Gloves (Aberration) Hazard Suit Gloves
 • Hazard Suit Hat (Aberration) Hazard Suit Hat
 • Hazard Suit Pants (Aberration) Hazard Suit Pants
 • Hazard Suit Shirt (Aberration) Hazard Suit Shirt
 • Plant Species Z Fruit (Aberration) Plant Species Z Fruit
 • Pliers (Aberration) Pliers
 • Tek Railgun (Aberration) Tek Railgun
 • Zip-Line Anchor (Aberration) Zip-Line Anchor
 • Zip-Line Motor Attachment (Aberration) Zip-Line Motor Attachment

Structures[]

 • Fish Basket (Aberration) Fish Basket
 • Gas Collector (Aberration) Gas Collector
 • Large Wood Elevator Platform (Aberration) Large Wood Elevator Platform
 • Medium Wood Elevator Platform (Aberration) Medium Wood Elevator Platform
 • Metal Cliff Platform (Aberration) Metal Cliff Platform
 • Portable Rope Ladder (Aberration) Portable Rope Ladder
 • Shag Rug (Aberration) Shag Rug
 • Small Wood Elevator Platform (Aberration) Small Wood Elevator Platform
 • Stone Cliff Platform (Aberration) Stone Cliff Platform
 • Tek Sleeping Pod (Aberration) Tek Sleeping Pod
 • Wood Elevator Top Switch (Aberration) Wood Elevator Top Switch
 • Wood Elevator Track (Aberration) Wood Elevator Track

Saddles[]

 • Basilisk Saddle (Aberration) Basilisk Saddle
 • Karkinos Saddle (Aberration) Karkinos Saddle
 • Ravager Saddle (Aberration) Ravager Saddle
 • Rock Drake Saddle (Aberration) Rock Drake Saddle
 • Rock Drake Tek Saddle (Aberration) Rock Drake Tek Saddle
 • Roll Rat Saddle (Aberration) Roll Rat Saddle

Cosmetics[]

 • Aberrant Helmet Skin (Aberration) Aberrant Helmet Skin
 • Aberrant Sword Skin (Aberration) Aberrant Sword Skin
 • Bulbdog Mask Skin (Aberration) Bulbdog Mask Skin
 • Chili Helmet Skin (Aberration) Chili Helmet Skin
 • Cute Dino Helmet Skin (Aberration) Cute Dino Helmet Skin
 • Decorative Ravager Saddle Skin (Aberration) Decorative Ravager Saddle Skin
 • Otter Mask Skin (Aberration) Otter Mask Skin
 • Reaper Helmet Skin (Aberration) Reaper Helmet Skin
 • Scary Skull Helmet Skin (Aberration) Scary Skull Helmet Skin

Explorer Notes[]

NoteDiana

As Aberration is part of the story of the ARKs, NoteDiana Explorer Notes can be found across the map. These Explorer Notes document the ARK lore. For more in-depth information, see Explorer Notes

Dossiers

Dossier EmptyDossier Bulbdog

In addition to the Explorer Notes, NoteHelena Dossiers can also be found on Aberration, written by Helena Walker to document the research of Aberration's creatures. For more in-depth information, see Dossiers.

Artifacts[]

 • Artifact of the Depths (Aberration)
  Depths
 • Artifact of the Shadows (Aberration)
  Shadows
 • Artifact of the Stalker (Aberration)
  Stalker

Notes/Trivia[]

 • Though not recommend, the element infused water found in the radioactive zone will charge TEK armor if one jumps into the water while wearing it. But also note that this charge will last for a significantly shorter amount of time compared to if you had used element to power your armor.
 • Unlike the main game and the previous DLC Scorched Earth and like Extinction, this expansion pack includes mainly non-existent creatures from fantasy. (e.g: Bulbdog Bulbdog, Nameless Nameless, and Reaper King Reaper King), and creatures from mythology such as the Rock Drake Rock Drake, Basilisk Basilisk, and Karkinos Karkinos.
 • While the Overseers are pivotal for Arks to Function, it is shown in Aberration that despite Rockwell becoming the new Overseer with the old Overseer gone he didn't have complete control like a normal Overseer would and there are hints to suggest that Rockwell was in a constant struggle with the Ark itself and what little functionality it had left such as:
  • The existence of Charge Pets such as the Shinehorn Shinehorn, Glowbug Glowbugs and Plant Species Z Plant Species Z all seem to perfectly counteract the Nameless Nameless and Reaper Reapers both of which Rockwell takes a particular liking to.
  • The Seeker Seekers seem to be specifically designed to kill anything that produces light possibly being used by Rockwell to take control.
  • The Rock Drakes are the natural predators of Nameless and the natural enemies of Reapers seeming specifically designed to counter both.
  • After you beat Rockwell the Arena you fight him in changes from purple to blue indicating that the Ark has regained control again overpowering Rockwell due to him being severely weakened.
 • Similarly to Scorched Earth, Aberration never shows all of its Guardians.
  • However unlike Scorched Earth it doesn't show any Guardians at all.
  • In lore it was confirmed that there were once Guardians as the old Overseer of Aberration was mentioned in explorer notes to transform into element versions of its Guardians similarly to the Overseer on the Island and presumably the Overseer on Scorched Earth could probably do the same as well transforming into a element version of the Manticore and the other 2 Guardians.
 • Almost every creature on Aberration is brand new except for the Tek Parasaur Tek Parasaur, Tek Raptor Tek Raptor, Tek Stegosaurus Tek Stegosaurus and the Giant Bee Giant Bee.
 • The Broken ARK, which is the setting for this DLC, is visible during the Ascension cutscene of the Island if one looks out the windows.
 • According to the end video after defeating Rockwell, it appears you are sent through portal frames in the Element Falls shaft, through the Portal, across space then arriving on what looks like a ruined earth, which is the setting for the DLC Extinction.
 • With the information gathered from the dossiers and explorer notes, it's discovered that Diana (a former survivor of Aberration) is responsible for the scorched Surface, dysfunction and instability of the Obelisks, and the rise of Rockwell Rockwell as the Overseer of Aberration, when her group destroyed the original Overseer. In the life on Aberration before the damage, it seems the Overseer Overseer would have spawned and been located in the same manner as on The Island. However, with the destruction of the Overseer Overseer and apparent control center for the ARK, the shields fell as earthquakes began.
 • If you stand near those large crystals sticking out of the roof of some regions, you can hear strange humming.
 • Aberration is currently the only map that allows any creature within an Artifact cave to be tamed. Most other maps have at least one cave which contains creatures that aren’t able to be tamed.
  • Furthermore, it's the only DLC to feature a native dino only tamable in a cave, that being the Glowtail Glowtail.
 • Prior to Patch 282.102, Tek Teleporter Tek Teleporter couldn’t be built anywhere within Aberration.
 • Though it is sometimes thought to be molten, the purple liquid in the Red zone cannot be in any way molten or hot, as creatures such as Aberrant Cnidaria Aberrant Cnidaria and Lamprey Lamprey can live in it. It is far more likely that it is element-infused, poisonous water that can only be tolerated by few organisms.
 • While most of the creatures found on Aberration are fantasy creatures it is possible like most other creatures the animals found on Aberration could have come from a fantasy world in Ark that no longer exists. Because most of the creatures keep in the Ark's are creatures that come from a world that can't support life anymore.
 • Aberration may not have always been planned to have been a Expansion Pack for Ark as when Atlas was released a hidden menu was discovered that showed Atlas was originally supposed to be a Ark Expansion Pack called "Ocean DLC".
 • Additionally for a very long time there was a underwater obelisk planned for Ark and the Kraken boss in Atlas is essentially a Reskin of the Rockwell boss battle in Aberration.
 • Aberrant Megalosaurus Aberrant Megalosaurus does not stay awake when transfered to other maps such as Valguero or The Island.
 • Prior to the release of Genesis, players who logged their survivor out from Scorched Earth had the same title screen as if players logged their survivor out of Aberration.
 • Besides its formal definition, the level design and name of Aberration might possibly be inspired by the optical effect of chromatic aberration. Chromatic aberration is caused when color wavelengths fail to align on the same focal plane which then seperate into the three primary colors of white light: red, green and blue.
 • Aberration was also the first map to have a generated structure that is interactable found on ONLY that map other than the terminals and obelisks being the Charge node(You can also find charge nodes on the Crystal Isles map), Extinction having the City Terminal, and Genesis part 1 having the Mission Dispatcher.
 • Aberration is the first map to have two tameable creatures that are only tamed by raising them on birth, which are Rock Drake Rock Drake and Reaper Reaper.

Changelog[]

Patch Changes
309.53 Made several collision improvements for meshes on Aberration

Spotlight[]

Gallery[]

External links[]

References[]

แม่แบบ:Nav Locations Aberration แม่แบบ:Nav structures Aberration แม่แบบ:Nav resources Aberration แม่แบบ:Nav clothing Aberration

Advertisement