ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement


Translation บทความนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการแปล. เนื้อหานี้จะถูกแปลภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือ กี่วันข้างหน้า.
คุณสามารถช่วยแปลได้ โปรดดูคำแนะนำได้ที่ พอร์ทัลชุมชน.Exo-Mek
Exo-Mek
Exo-Mek image.pngExo-Mek image
Exo-Mek image
กลุ่ม
Vehicles
Steam 329.5
03 มิ.ย. 2021
Xbox Series 928.4
03 มิ.ย. 2021
PS 689.4
03 มิ.ย. 2021


Epic Games 329.5
03 มิ.ย. 2021
Stadia 678.15
01 ก.ย. 2021
สายพันธุ์
 • Malfunctioned Mek Knight Malfunctioned Mek Knight
 • Mega Mek Mega Mek
 • Mek Mek
คำสั่งเสก
cheat summon Exosuit_Character_BP_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis2/Dinos/Exosuit/Exosuit_Character_BP.Exosuit_Character_BP'" 500 0 0 35
Variant Mega Mek
cheat summon MegaMek_Character_BP_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Mek/MegaMek_Character_BP.MegaMek_Character_BP'" 500 0 0 35
Variant Mek
cheat summon Mek_Character_BP_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Mek/Mek_Character_BP.Mek_Character_BP'" 500 0 0 35
Variant Exo-Mek (Final Battle)
cheat summon Exosuit_Character_BP_FinalFight_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/FinalBattleAlt/Dinos/Exosuit_Character_BP_FinalFight.Exosuit_Character_BP_FinalFight'" 500 0 0 35
Variant Mek (Gauntlet2)
cheat summon Mek_Character_BP_STA_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Dinos/Mek_Character_BP_STA.Mek_Character_BP_STA'" 500 0 0 35
Variant Malfunctioned Mek Knight
cheat summon Mek_Character_BP_LifeSupport_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/LifeSupport/Dinos/Mek_Character_BP_LifeSupport.Mek_Character_BP_LifeSupport'" 500 0 0 35
Data
Drag Weight
750
Immobilized By
Habitat
The Exo-Mek does not spawn on the Map. Instead, it must be crafted and deployed.

The Exo-Mek is one of the Vehicles, and a successor to the Mek Mek, in the Genesis: Part 2 DLC of ARK: Survival Evolved.

ข้อมูลพื้นฐาน[]

เอกสาร[]

That there's a Federation exo-mek, a kind of utility work suit for the crew to pilot inside and outside this starship.
Good for repairs, heavy lifting, EVAs -- plus they could take a beating!
I can see how these could really come in handy, especially given how fragile you humans are.

~ HLN-A HLN-A

Acquiring[]

The Tekgram for the Tek Exo-Mek will always unlock from the Rockwell Prime fight on any difficulty.

The Exo Mek is crafted at the following:

 • Tek Replicator

ลักษณะนิสัย[]

ลักษณะที่ปรากฏ[]

Exo-Meks are Federation variation for Mek Mek that can be piloted by Survivors, armed with giant Hands and constructed with a visible cockpit.

แม่แบบสี และ ภูมิภาค[]

X mark

The Exo-Mek always spawns with the same color scheme and has no color regions.

This means it is currently impossible to make alterations to the Exo-Mek's colors.

ของดรอป[]

สแตทพื้นฐาน และ การอัปเกรด[]

Attribute Base Value Level Increase Taming Bonus
Wild Tamed Additive Multiplicative
Health Health 2000 +0 +0% 0.07
Stamina Stamina N/A ? ?
Oxygen Oxygen N/A N/A N/A
Food Food N/A ? ?
Weight Weight 20000 +0 +0%
Melee Damage Melee Damage 180 ? ?
Movement Speed Movement Speed N/A N/A ?
Torpidity Torpidity 150 +9 N/A 0.5
 • For a comparison of the stats of all creatures, see Base Creature Statistics.
 • For an explanation of exactly how the levelup calculation works, see Creature Stats Calculation.
Movement
[u/s]
Base Speed Sprinting Speed Stamina
Wild Tamed1 Tamed2 Wild Tamed1 Tamed2
Walking 900 ? ? 1800 1800 1800 ?
Swimming 900 ? ? N/A N/A N/A ?
 • 1These are the base speeds of the creature at 100% Movement Speed.
 • 2These are the speeds of the creature tamed and non-imprinted.
 • For a comparison of the speeds of all creatures, see Base Creature Speeds.

Wild Stats Level-up

Type in values of a wild creature to see on which stats it's emphasized. Green values on a high-level creature are very good for breeding. If you have already tamed your creature you can try to recover the breeding stats with an external tool.[1]

Exo-Mek

The stat-calculator does not work in the mobile-view, see here for alternatives: Apps

Note that after the creature is tamed it gets bonuses on some stats depending on the taming effectiveness. This makes it hard to retrieve the levels on a tamed creature, so this tool is only for wild ones, but gives a first impression, how well the stats are distributed.

การต่อสู้[]

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายวิธีการต่อสู้กับ Exo-Mek

General[]

While Exo-Meks are only found as survivor's deployment and not in the wild, they do not pose any form of threat so long as they are not piloted.

Strategy[]

Weaponry[]

Dangers[]

Weakness[]

Due to the Exo-Mek's high jump height, the player can trick the pilot into jumping far enough away to give the player time to hide. also, because they cannot attack when not in combat mode, you could potentially get a head start if you engage it while it is doing something else.

ประโยชน์[]

Functions[]

The Exo-Mek comes with four different modes of function:

Combat Mode

The Exo-Mek enters a barehanded battle stance. It is capable of doing straight punches, as well as a hammer-fisted ground pound. While boasting less attack power than its predecessor, it is still a reliable vehicle for close-quarters combat.

Storage Mode

With this mode activated, the Exo-Mek extends its right hand outwards, which allows it to absorb tribe-owned / player-owned Structures, storing it into its virtual storage module. Excellent for transferring base components during a move to a different location.

Carry Mode

The Exo-Mek squats in a carry position, capable of lifting various Structures and placing them down elsewhere (akin to the initial construction of a Structure). It should be worth noting, however, that items which need to be placed on Foundations still abide by that rule, even when carried by the Mek. Perfect mode for moving storage units (such as Vaults or Fridges) someplace more spacious and accessible, as whatever storage Structure it picks up will not destroy or drop any of the items kept within. It is also unable to pick up Foundations.

 • With one of the highest weight stats among creatures and vehicles, Exo-Meks can quickly transport heavy loads of resources in any storage unit (a vault is ideal) or be able to hold onto a storage unit indefinitely if it has Element. If the Exo-Mek is in tandem with the Desert Titan, the best resource harvesters, and a defense force to defend all of them, players can amass resources equivalent in what they could have done in years in mere hours.

RTS Mode

A unique feature this vehicle boasts, the Exo-Mek can activate a bird’s-eye-view of the surrounding area, highlight nearby tames and issue orders for them to move to a location or attack a specific unit. A vital function for when traditional whistling proves time-consuming, counterintuitive or inconvenient. This can especially work well during Titans Titan battles.

Besides all of the modes mentioned above, the Exo-Mek is capable of crafting Tek items within it, similar to a Tek Replicator Tek Replicator.

Exit RTS mode with Middle Mouse Button. Binding over this key seems to disable it from ever working again until restoring default settings.

Roles[]

Egg Thief: The Exo-Mek is very useful for obtaining eggs be it from Gen 1 Volcano, to Rock Drake Eggs. It's ability to travel in hostile environments without drawing aggro from the natives is very useful, if your in AB bring along a light pet to protect against nameless. Also Note The Exo-Mek is protected against Gen 1 Volcanic Eruptions akin to a Magmasaur's saddle. Generally pilot the Mek to the desired Egg, use first person up close to tell if the egg is one you desire then hop out grab and quickly board t he Mek by the time the parent dino has Aggroed you are now long gone as your access to super jump as well as being highly mobile is of great use to get out of the native dinos' aggression range.

Taming Aid: Getting to a location where a desired tame is quite useful with the Exo-Mek as no hostile dino in the game will aggro onto you, however please be aware not to get to close to a dino for example a giga if it is aggroed onto another dino as even though the giga does not pay you any attention when it bites down on it's focus if your too close will destroy your exo-mek. however if you approach a dino that is not aggroed onto anything you can simply build a trap around the dino. or even set up a tame pen in close prox to the preferred dino before hopping out of your suit to tranq it.

Ocean Explorer: Similar to the Enforcer the Exo-Mek can run at full sprint underwater. but also having a pseudo swim by jumping. Along with the fact it does not aggro anything in the ocean at all, you can easily explore ocean biomes with ease, and even go out sea drop looting.

Radiation immunity: The Exo-Mek does not suffer damage in Ab or Val's Red zone allowing you to use it to explore radiated areas and potentially setting up bases in them without paying attention to the native dinos.

การเก็บเกี่ยวทรัพยากร[]

สปอตไลท์[]

บันทึกเพิ่มเติม[]

 • When first revealed in Community Crunch 263, it was originally referred to as the "Exo-Suit". It was changed to "Exo-Mek" a few hours later.
  • It has a similar design to many mech suits in other media such as:
   • the AMP from the movie Avatar,
   • the Prawn Suit from Subnautica,
   • a Titan from Titanfall
    • With the Exo-mek suit having the laser attachment in the Terminus mission, the Exo-mek variant is similar to the Ion titan of Titanfall 2, which can fire a high energy laser as its ultimate that can deal heavy damage.
   • the Cyclops mech of the Halo series
   • the APU from the Matrix film series.
 • Some of Exo-Mek can be seen in Genesis: Part 2 Trailer. Whether if there was anyone piloting the Exo-Mek or not is unknown due to the obscurity of the Exo-Mek pilot windows.
 • The Exo-Mek has the ability to pick up storage structures with the items still inside and successfully relocate them.
  • When picking up structures with the Exo-Mek that are able to be powered on such as a Tek Forcefield or a Tek Replicator, the item will turn off.
 • Unlike Mek which self-destruct if left to "starve" without Element, Exo-Mek becomes permanently inactive whilst out of Element, and never dies off by that way.
 • Currently, the Exo-Mek does not aggro Corrupted Creatures, allowing you to safely explore the Wasteland of Extinction if you possess one.
 • No Tools are able to used while piloting the Exo-Mek including Navigation Tools such as the GPS GPS and Map.

คลังภาพ[]

อ้างอิง[]

Advertisement