ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
AdvertisementGacha
Gacha
Dossier Gacha.pngDossier EmptyDossier Gacha
Dossier EmptyDossier Gacha
กลุ่ม
Fantasy Creatures, Mammals
ประเภท
สัตว์กินได้ทั้งพืชและเนื้อ
Steam 285.104
06 พ.ย. 2018
Xbox Series 779.29
06 พ.ย. 2018
PS 528.23
06 พ.ย. 2018


Epic Games 311.74
11 มิ.ย. 2020
Stadia 678.15
01 ก.ย. 2021
คำสั่งเสก
cheat summon Gacha_Character_BP_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Gacha/Gacha_Character_BP.Gacha_Character_BP'" 500 0 0 35
Variant Gacha (Gauntlet2)
cheat summon Gacha_Character_BP_STA_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Dinos/Gacha_Character_BP_STA.Gacha_Character_BP_STA'" 500 0 0 35
X mark ไม่
Preferred Food
Snow Owl Pellet (Extinction) Snow Owl Pellet (Extinction)
Equipment
Gacha Saddle (Extinction) Gacha Saddle (Extinction) (Level ?)
Data
XP for kill
Feces
Drag Weight
350
Carryable By
 • Quetzal Quetzal
 • Tek Quetzal Tek Quetzal
Immobilized By
Can Damage
Thatch Wall Thatch
Greenhouse Wall Greenhouse
Wooden Wall Wood
Adobe Wall (Scorched Earth) Adobe
Stone Wall Stone
Gestation Time
7h 56m 11.428s
Baby Time
11h 34m 26.666s
Juvenile Time
1d 22h 17m 46.662s
Adolescent Time
2d 9h 52m 13.328s
Total Maturation Time
4d 19h 44m 26.656s
Breeding Interval
18h - 2d
Habitat

Common             Rare
  Untameable   Cave

The Gacha is one of the Creatures in ARK: Survival Evolved's Extinction expansion.

ข้อมูลพื้นฐาน[]

เอกสาร[]

เนื้อหาส่วนนี้เป็นสำเนาของผู้รอดชีวีต Helena Walker, ผู้เขียนได้บันทึก เอกสาร ไว้. ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบางอย่างระหว่างข้อความกับสิ่งมีชีวิตในเกม.

NoteHelena
สปีชีส์

Macrodryadis crystallinus

ช่วงเวลา

Post-Holocene

ประเภท

Omnivore

ภาวะอารมณ์

Docile

ป่า

A gentle giant, Macrodryadis crystallinus spends its days foraging for food in the dense forest it calls home, though it rarely has to look very far. Thanks to its extraordinary digestive system, not only can Macrodryadis eat just about anything, but it can also turn a diet of scraps into a mountain of precious resources.

Instead of producing excrement, Macrodryadis grows glittering crystals upon its back, which fall off when they reach their full size. Shattering these crystals can yield precious resources, as Macrodryadis is somehow able to transmute the materials it eats into something entirely different.

One of our pilots likened the process to the gachapon machines from his memories of growing up in Japan, and I guess the name stuck.

เชื่อง

Though its crystals prevent Macrodryadis from wearing a traditional saddle, if its rider is willing to sit in a basket that hangs from Macrodryadis' neck, then they'll find its long claws are well suited for mining resources. Personally though, I'd keep one around just for the crystals. The free presents, the way they glow at night...totally worth the potential nausea from the basket saddle.

~ Helena

ลักษณะนิสัย[]

The Gacha roams around in The UnderForest, the deepest area of the Crater Forest, swiping occasionally at rocks, trees and bushes; which they follow with sitting down and eating. They're big and bulky, with relatively good stamina, but, unfortunately, are fairly slow both when walking and running.

ลักษณะที่ปรากฏ[]

The Gacha appears to be a large sloth with crystalline formations on its back.

แม่แบบสี และ ภูมิภาค[]

This section displays the Gacha's natural colors and regions. For demonstration, the regions below are colored red over an albino Gacha. The colored squares shown underneath each region's description are the colors that the Gacha will randomly spawn with to provide an overall range of its natural color scheme. Hover your cursor over a color to display its name and ID.

This information can be used to alter the Gacha's regions by entering cheat SetTargetDinoColor <ColorRegion> <ColorID> in the cheat console. For instance, cheat SetTargetDinoColor 0 6 would color the Gacha's "skin" magenta.

Gacha PaintRegion0
Region 0:
Skin
8
9
13
14
22
33
34
37
41
41
42
45
47
X mark

Region 1 is not used
for this Creature.

Gacha PaintRegion2
Region 2:
Light Stripe
8
9
10
14
22
32
33
37
39
41
42
43
Gacha PaintRegion3
Region 3:
Dark Stripe
8
9
10
13
14
20
22
33
34
41
42
43
No image available
Region 4:
Algae
8
9
10
21
22
23
33
41
42
43
46
50
Gacha PaintRegion5
Region 5:
Fur Main
8
14
32
33
37
38
40
41
45
47
56

ของดรอป[]

 • Raw Meat Raw Meat
 • Raw Prime Meat Raw Prime Meat
 • Hide Hide
 • Stone Stone

In the wild, the Gacha will occasionally drop Gacha Crystals which contain various items when consumed in the Inventory. These items include many basic resources such as Thatch Thatch, Stone Stone, and Wood Wood to more advanced materials such as Silica Pearls Silica Pearls, Silk (Scorched Earth) Silk and Congealed Gas Ball (Aberration) Congealed Gas Balls. In addition to the basic crafting materials that can be obtained from the Crystals, occasionally the Gacha will produce a different colored, glowing crystal of a certain quality that when opened, produces fully crafted items such as Wooden Tree Platform Wooden Tree Platforms or even something with quality such as an Assault Rifle Assault Rifle.

สแตทพื้นฐาน และ การอัปเกรด[]

Attribute Base Value Level Increase Taming Bonus
Wild Tamed Additive Multiplicative
Health Health 750 +150 +5.4% 0.07
Stamina Stamina 325 +32.5 +10%
Oxygen Oxygen 150 +15 +10%
Food Food 3000 +300 +10%
Weight Weight 550 +22 +4%
Melee Damage Melee Damage 32 +1.6 +1.7% 7% 17.6%
Movement Speed Movement Speed 100% N/A +1%
Crafting Skill Crafting Skill 100% +1 +1%
Torpidity Torpidity 600 +36 N/A 0.5
 • For a comparison of the stats of all creatures, see Base Creature Statistics.
 • For an explanation of exactly how the levelup calculation works, see Creature Stats Calculation.
Movement
[u/s]
Base Speed Sprinting Speed Stamina
Wild Tamed1 Tamed2 Wild Tamed1 Tamed2
Walking 300 ? ? 750 750 750 10
Swimming 200 ? ? ? ? ? ?
 • 1These are the base speeds of the creature at 100% Movement Speed.
 • 2These are the speeds of the creature tamed and non-imprinted.
 • For a comparison of the speeds of all creatures, see Base Creature Speeds.
Attack Values
Melee Stamina Cost Attack Range Description
Base Minimum Activation
0 600 200 0
Attack Type Damage Projectile Values Torpor Values Status Effect: Stamina Status Effect: Torpidity
Life Impulse Radius Base Mult Duration Damage Mult Amount Duration Damage Mult Amount
Melee 32 16 0.5
MeleeSmash Stamina Cost Attack Range Description
Base Minimum Activation
0 500 0 0
Attack Type Damage Projectile Values Torpor Values Status Effect: Stamina Status Effect: Torpidity
Life Impulse Radius Base Mult Duration Damage Mult Amount Duration Damage Mult Amount
Melee 30 15 0.5
Gather Stamina Cost Attack Range Description
Base Minimum Activation
0 0 0 0

Wild Stats Level-up

Type in values of a wild creature to see on which stats it's emphasized. Green values on a high-level creature are very good for breeding. If you have already tamed your creature you can try to recover the breeding stats with an external tool.[1]

Gacha

The stat-calculator does not work in the mobile-view, see here for alternatives: Apps

Note that after the creature is tamed it gets bonuses on some stats depending on the taming effectiveness. This makes it hard to retrieve the levels on a tamed creature, so this tool is only for wild ones, but gives a first impression, how well the stats are distributed.

การต่อสู้[]

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายวิธีการต่อสู้กับ Gacha.

ทั่วไป[]

Gacha have a neutral Temperament and will only attack when provoked; however, if you do attack a Gacha, prepare to laugh as the way they run is famously silly. The best method you can use to kill a Gacha is either with a flying creature that shoots a damaging beam/projectile, like Wyverns, or on a creature that deals significant damage and/or has high health. When attempting to kill a Gacha on foot, use of a ranged weapon is advised, Assault Rifles and Fabricated Sniper Rifles, for example, are effective so long as the distance between you and the Gacha is great enough so that they cannot reach you. If, by some circumstance, it does get to you, there are two outcomes: you die a gruesome death, or you manage to outwit it and escape.

กลยุทธ์[]

As the Gacha is usually a passive animal, there are not many reasons for one to become hostile. If you must kill one, they are extremely slow and are not capable of doing significant damage. It is advised to keep out of its range so you can hit it easily. The resources dropped by a dead Gacha are generally inferior to the contents of the crystals they produce while tamed, so there is little reason to kill them.

อาวุธ[]

Few weapons are ineffective against the Gacha as long as you are at a safe distance.

ความอันตราย[]

They are clumsy, passive creatures that pose little threat to your player; fear of a Gacha would be misplaced.

จุดอ่อน[]

They are slow, have a short attack range and deal minimal damage.

การเทม[]

You can only feed a happy Gacha (without other Gachas being nearby recently). Sad Gachas will ignore you. Just simply drop something on the ground from your inventory, and it will soon eat it. The larger quantity of item dropped, the faster it is tamed. The rarer the dropped item is, the higher level it will become(affecting taming effectiveness).

อาหารที่ใช้[]

It will eat EVERYTHING you dropped. For higher taming effectiveness, see below.

Note that the values are for optimal cases, always bring extra supplies!
For a level-dependent count of resources needed, try an external taming calculator.

อาหารโปรด[]

Gachas prefer Snow Owl Pellet (Extinction) Snow Owl Pellet (Extinction) , crafted items like walls and foundations (with metal having higher taming effectiveness than stone), metal ore, Stone Stone, Berries Berries, then Meat Meat. You will have to time the drop of the item to get it into the path of the gacha and you can drop a stack as the Gacha will pick up the whole stack and eat them continuously until tamed or out of the item. Watch their food meter when traveling long distances and supply it manually.

การทำให้สลบ[]

The Gacha is not tamed by traditional means, but rather food and items must be dropped in front of it, they eat everything you drop! When tamed, Resource Harvesting is set to disabled by default, though Gacha babies have resource harvesting enabled from birth.

Breeding[]

When a male and female Gacha mate (they can be set to Wandering inside the minimum range of a Dino Leash (Extinction) Dino Leash (Extinction)), the mother produces a Gacha baby after gestation. The food meter of Gacha babies goes down faster than Berries Berries feed them, so it is recommended to use Meat Meat or Cooked Meat Cooked Meat. Stone Stone also feeds them, but at a much slower rate than Meat.

The Production wheel of the new Gacha is visible from birth.

An alternative method for raising Gacha babies is to feed them nothing. The baby's inventory must be kept empty. If the baby picks up anything (usually Feces Feces) it will quickly starve. The Gacha baby must remain rendered throughout the entire process (this can be done on intervals via Cryopod). Upon reaching the juvenile phase the Gacha can now eat from the Feeding Trough so the player can leave render distance or log off. Alternatively, you can still opt to feed them nothing, as in the baby phase. Contrary to popular belief, this method does not require wandering enabled or any adult Gacha nearby.

Technical details: A non-adult gacha will periodically have a massive amount of health and food restored to it as long as it is in render distance. This effectively means they need no food given to them so long as they are within the circle of rendered objects. The eating animation (when the gacha sits down and munches on stuff in its inventory) breaks this mechanic. Even a gacha with thousands of food will run out in mere minutes if this happens.

Note: It appears the Gacha does not receive an imprint bonus to its Crafting Skill Crafting Skill.

Utility[]

Gachas are solitary creatures, except when they have one (and only one) mate with them. If there is a same gender Gacha within 14 or less foundation range, they will become 'sad'; other than their facial expression, they will refuse to look directly at the survivor if "Ally-Looking" is on, they will not pick up items/resources dropped near them (they will make an expression with their head turned away in front rather than grabbing it), and they will very rarely produce crystal (with severe resource rate drop), or eat anything in their inventory even if Stone Stone or other resource/item are placed inside. Moreover, if they had eaten Snow Owl Pellet (Extinction) Snow Owl Pellet (Extinction), dreary flecks of light will appear behind where the lights would be.

Even if the Gacha of the same gender leaves the sadness range, the previous Gacha with the said gender will remain sad for a time unless reintroduced to the opposite gender Gacha.

Note that baby/juvenile/adolescent Gachas ignore these effects until they are adult, and adult Gachas are not affected by nearby baby/juvenile/adolescent Gachas, even if they came from different parents.

Roles[]

Gacha production wheel

An example of the production choices for a Gacha.

Resource Spawner

The Gacha retains its ability to create resources by consuming items and transmuting them into crystals. Each Gacha, tamed or bred, will only be able to produce 6 random resources from a large pool of potential resources, including many DLC-exclusive ones, making it a renewable source of materials that would otherwise be impossible to acquire naturally in some maps. Their production is always structured so that it can produce 3 'common' resources, 2 'uncommon' resources and 1 'rare' or 'very rare' resource as shown below, with each tier producing different quantities per crystal. Bred Gachas are not influenced by the possible resources of the parents. Via the selection wheel, survivors can select which of the available resources that their Gacha will produce (or to produce them randomly like wild Gachas). Cloning a Gacha will make an exact copy of the resources from the original. In addition, Gachas will sometimes produce 'loot' of varying qualities, which will be denoted by quality-colored crystals (white, green, deep blue, purple, etc).

 • Place resources within the Gacha's inventory and the Gacha will slowly consume them to produce Gacha Crystal (Extinction) Gacha Crystal (Extinction) on their back.
 • The quality and type of the resource the Gacha eats will affect the Gacha Crystal's quantity of contained resources and quality of the loot. A very popular feeding method is therefore to feed them Plant Species Y Trap Plant Species Y Traps, which creates very high quality loot and lots of resources, since the game seems to think that Plant Y Traps are a "Structure" (which therefore has much higher "Gacha nutritional value" than basic resources such as Stone Stones). Note that Preserving Salt Preserving Salt does not extend the 1 hour spoil timer of the Plant Y Traps (probably because the traps are intended for PvP and shouldn't be able to have a super long timer), so it's pointless to use salt for this food type.
 • Gachas have a "Crafting Skill" stat that can be improved to increase the crafting speed, quantity of resources, and quality of loot. Community testing has revealed that the "sweetspot" is to have 160% Crafting Skill on your Gachas if you want to focus on resource creation, since having 160% skill causes the Gacha to produce Crystals containing up-to the maximum possible amount of the desired resource. If you continue leveling Crafting Skill after that, then the Gacha will generate more and more loot, and less and less resources, and the loot (weapons and armor) will have higher quality. So if your Gacha is intended to make resources, then you should aim at having at LEAST 160% skill (having a few percent higher, such as 161.4%, is fine, but having LESS than 160% is NOT okay since the 160% level must be reached for the game to treat the Gacha as a "master resource producer"). If you instead want your Gacha to make loot (instead of resources), then you should continue to raise its Crafting Skill beyond 160%; in fact, the next "big jump" is if you somehow manage to reach 260% crafting skill, which makes the Crystals drop very little resources, but a ton of Ascendant and Mastercraft loot instead. It's not worth continuing after 260% skill when focusing on loot production. However, note that the EASIEST way to make high quality loot is actually just to have a "normal" 160% Crafting Skill amount, and then feed the Gacha "Plant Y Traps" (high quality food, see above) and Snow Owl Pellets (buff food, see below), which together causes very high quality loot to drop effortlessly, without having to invest a ton of points into Crafting Skill!
 • After you've reached your desired Crafting Skill, you should put the rest of the Gacha's skill points into Weight to help them carry huge amounts of food resources so that they can feed themselves and continuously create Gacha Crystals.
 • "Wander Enabled" is NOT required for the Gacha Crystal creation.
 • After a time, these crystals will fall off and can be collected. A crystal sound effect can be heard over a fair distance when this happens.
 • Feeding the Gacha a Snow Owl Pellet (Extinction) Snow Owl Pellet (Extinction) will provide a temporary buff that increases crafting speed, increases the quality of loot produced, and increases the quantity of resources inside the Gacha Crystals (by double on average). The Gacha will not eat a Pellet if it already has the buff, which means that it won't waste pellets. A Snow Owl can be landed or walked to face a Gacha and the Gacha will then pick up the Snow Owl Pellet (Extinction) Snow Owl Pellet (Extinction) when the Snow Owl spits it out. This will save you from having to manually collect and distribute them. NOTE: The Snow Owl Pellet (Extinction) Snow Owl Pellet (Extinction) does not count as "Crystal-producing food", so you will still need to feed it a real food too, in addition to the pellets.
 • Production is disabled when 'Sad', which occurs when they are nearby to another Gacha unless it is only nearby one other Gacha of the opposite gender. The multi-colored 'disco lights' that are usually present are, instead, dreary flecks of light and the Gacha's face is unhappy.
 • Sometimes the Gacha Crystals keep floating in mid-air. A Megatherium Megatherium is ideal to still reach it; they are common in the Sanctuary, have a similar height to the Gacha, and the survivor can stand on its back to pick up the crystal.
 • Occasionally the Gacha Crystal contains a structure, armor piece or a weapon. For a complete list of possible items see Gacha Crystal (Extinction) Gacha Crystal (Extinction).
Possible Resources
Common Uncommon Rare Very Rare
 • Fiber Fiber
 • Flint Flint
 • Fragmented Green Gem (Extinction) Fragmented Green Gem (Extinction)
 • Fungal Wood (Aberration) Fungal Wood (Aberration)
 • Raw Salt (Scorched Earth) Raw Salt (Scorched Earth)
 • Sand (Scorched Earth) Sand (Scorched Earth)
 • Stone Stone
 • Thatch Thatch
 • Blue Crystalized Sap (Extinction) Blue Crystalized Sap (Extinction)
 • Clay (Scorched Earth) Clay (Scorched Earth)
 • Congealed Gas Ball (Aberration) Congealed Gas Ball (Aberration)
 • Crystal Crystal
 • Oil Oil
 • Silica Pearls Silica Pearls
 • Silk (Scorched Earth) Silk (Scorched Earth)
 • Black Pearls Black Pearls
 • Metal Metal
 • Obsidian Obsidian
 • Organic Polymer Organic Polymer
 • Red Crystalized Sap (Extinction) Red Crystalized Sap (Extinction)
 • Sap Sap
 • Sulfur (Scorched Earth) Sulfur (Scorched Earth)
 • Element Dust Element Dust
Resource Farmer

Gachas can gather:

 • Blue Crystalized Sap (Extinction) Blue Crystalized Sap (Extinction)
 • Corrupted Nodule (Extinction) Corrupted Nodule (Extinction)
 • Fiber Fiber
 • Flint Flint
 • Fungal Wood (Aberration) Fungal Wood (Aberration)
 • Raw Meat Raw Meat
 • Raw Prime Meat Raw Prime Meat
 • Red Crystalized Sap (Extinction) Red Crystalized Sap (Extinction)
 • Stone Stone
 • Thatch Thatch
 • Wood Wood

Despite being able to interact with their nodes, Gachas will not harvest the following:

 • Berries Berries
 • Crystal Crystal
 • Electronics Electronics
 • Element Dust Element Dust
 • Fragmented Green Gem (Extinction) Fragmented Green Gem (Extinction)
 • Metal Metal
 • Scrap Metal Scrap Metal
 • Seeds Seeds
Transport

While slow, the Gacha has a high stamina and a high carry weight to move items from place to place. As they can be carried by Quetzal Quetzal, they can also be used for long distance transport as an alternative for Delivery Crate (Extinction) Delivery Crate (Extinction). Note: Gachas will eat anything, (save poop excluding snow owl pellets and several other items listed) and as such, should not be used as a transport creature lest it eat the items in transport.

Poop Collector

The Gacha will automatically pick-up parcels that are dropped nearby, which can be enhanced with Enable Wandering to make them a roaming vacuum cleaner. This can be used to collect poop, which is one of the few resources that the Gacha will not eat. Be aware that Gachas can eat virtually everything, including weapons, blueprints and filled cryopods. Can be used to collect Achatina paste automatically, which is an easy way to substitute Cementing Paste.

A Snow Owl can be landed or walked to face a Gacha and the gacha will pick up the Snow Owl Pellet (Extinction) Snow Owl Pellet (Extinction) when the Snow Owl spits it out. This will save you from having to manually collect and distribute them.

Travel

การลดน้ำหนักทรัพยากร[]

The Gacha reduces the weight of the following resources by the listed amount while they are in its inventory:

ทรัพยากร ลดน้ำหนักลง
Metal Metal 50%
Stone Stone 50%
Wood Wood 50%
Fungal Wood (Aberration) Fungal Wood (Aberration) 50%

การเก็บเกี่ยวทรัพยากร[]

Resource Efficiency
Stone Stone ★★★★★
Flint Flint ★★★★★
Red Crystalized Sap (Extinction) Red Crystalized Sap (Extinction) ★★★★★
Wood Wood ★★★★★
Thatch Thatch ★★★★★
Raw Meat Raw Meat ★★★★★
Fungal Wood (Aberration) Fungal Wood (Aberration) ★★★★★
Metal Metal ★★★★★
Fiber Fiber ★★★★★
Raw Prime Meat Raw Prime Meat ★★★★★
Corrupted Nodule (Extinction) Corrupted Nodule (Extinction) ★★★☆☆
Blue Crystalized Sap (Extinction) Blue Crystalized Sap (Extinction) ★☆☆☆☆

สปอตไลท์[]

Notes/Trivia[]

 • This mechanic and the name Gacha are a reference to "gachapon", the Japanese toy machine in which after putting in money, a plastic egg pops out with a random collectible toy. The name is onomatopoeia of the sounds the machine makes ("Gacha " from turning the knob, "pon" from the capsule dropping down).
  • In lore, the person who had childhood memories of Japan that Helena Walker was referring to was Takaya Kazuma, one of the Mek pilots in-training who was from the URE. Connecting info with the fact that he was from the futuristic Panasian alliance of the URE, this implies that Japan allied with the URE in the ARK universe.
 • The Gacha's species name, "Macrodryadis crystallinus", means "Great dryad which crystallizes" in Latin.
 • The Gacha's diet is so varied, that it would probably be faster to compose a list of things they don't eat.
  • One of the most common misconception of keeping their hunger up was they eat Snow Owl Pellet (Extinction) Snow Owl Pellet (Extinction) when their food is low. That is not the case regardless of their mood. They will only eat it when they are eating other items and that they are not under the buff effect.
 • Prior to Patch 288.113, Gacha can also potentially spew out Journeyman, Mastercraft and Ascendant Crystals which contains items beyond the cap. Items from these crystals are now found at crystal quality below Journeyman at a rare rate.
 • The Gacha has a happiness level that can be influenced by being near a mate. The Gacha experiences sadness when exposed to another of its kind that is of the same gender. Happiness level can be determined by the Gacha's facial expression.
  • At low graphic setting, the facial expression is difficult to determine.

การเปลี่ยนแปลง[]

แพตช์ การเปลี่ยนแปลง
285.104 Extinction Expansion Release Gacha Gacha is added to the game
286.103
 • Fix for sad effects not playing properly
 • Fixed a bug where taming affinity didn't decay over time and fixed it so taming will no longer always provide 100% effectiveness
 • Fixed a bug where didn't reset when a different player or tribe started taming it
 • Set Gacha to have a lower chance of dropping an item when Wild
 • Adjusted Gacha loot to skew towards lower quality rolls being more common
 • Increased affinity gained per level to match creatures of similar size
 • Reduced the max quantity of items to a more appropriate amount
 • Adjusted how much Food Food is given from Snow Owl Pellet Snow Owl Pellets
 • Fixed issue with disappearing Gacha Saddle Gacha Saddle
 • Updated drag weight so it can no longer be picked up by smaller flyers such as the Pteranodon Pteranodon
287.100
 • Fix for Gacha having a double inventory
 • Fixed bug where punching the Gacha made them eat faster
 • Fixed bug where baby Gachas were making Gacha Crystal Gacha Crystals
 • Made Gacha corpse last longer
 • There is now a change to harvest Stone Stone from Gacha corpse
287.110
 • Fixed Gacha sadness not resetting on singleplayer
 • Fixed dummy items getting left in the Gacha's inventory
288.113
 • Added GachaClaus GachaClaus for the ARK: Winter Wonderland 3 event
 • Fix for unclamped loot quality from Gacha Crystals
 • Fix for incorrect Gacha UI when taming is interrupted
288.114 Tweak to GachaClaus loot
297.64 Set Gacha Crystal Gacha Crystal to not be uploadable to the cloud
307.56 Will no longer auto-consume Custom Consumable Custom Consumables or buff soups and dishes, and won't eat them if stored in a Feeding Trough Feeding Trough
312.82 Gacha Crystal Gacha Crystals are now applying the item clamp on generated items
313.11 Fixed a bug which stopped Gacha Crystals from providing items upon consumption
329.5 Genesis: Part 2 Expansion Release Gacha Gacha is added to Genesis: Part 2

คลังภาพ[]

อ้างอิง[]

Advertisement