ARK Survival Evolved Wiki

วิกินี้ไม่ใช่วิกิทางการอีกต่อไป
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2022 ตามเวลาประเทศไทย

READ MORE

ARK Survival Evolved Wiki
Advertisement
Disambig ดูสิ่งที่เกี่ยวข้อง : Wyvern Wyvern, Rock Drake Rock Drake, Magmasaur Magmasaur and Dragon Dragon

Disambig บทความนี้เกี่ยวข้องกับ Managarmr, อย่าสับสนกับ Magmasaur Magmasaur

Translation บทความนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการแปล. เนื้อหานี้จะถูกแปลภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือ กี่วันข้างหน้า.
คุณสามารถช่วยแปลได้ โปรดดูคำแนะนำได้ที่ พอร์ทัลชุมชน.Managarmr
Managarmr
Dossier Managarmr.pngDossier EmptyDossier Managarmr
Dossier EmptyDossier Managarmr
กลุ่ม
Fantasy Creatures, Synapsids
ประเภท
สัตว์กินเนื้อ
Steam 285.104
06 พ.ย. 2018
Xbox Series 779.29
06 พ.ย. 2018
PS 528.23
06 พ.ย. 2018


Epic Games 311.74
11 มิ.ย. 2020
Stadia 678.15
01 ก.ย. 2021
คำสั่งเสก
cheat summon IceJumper_Character_BP_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/IceJumper/IceJumper_Character_BP.IceJumper_Character_BP'" 500 0 0 35
Variant Managarmr (Gauntlet)
cheat summon IceJumper_Character_BP_Gauntlet_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Gauntlet/Arctic/IceJumper_Character_BP_Gauntlet.IceJumper_Character_BP_Gauntlet'" 500 0 0 35
Variant Managarmr (Summoned)
cheat summon IceJumper_Character_BP_Summoned_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis2/Dinos/Summoner/SummonedDinos/IceJumper_Character_BP_Summoned.IceJumper_Character_BP_Summoned'" 500 0 0 35
Variant Managarmr (Gauntlet2)
cheat summon IceJumper_Character_BP_STA_C
หรือ
cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Dinos/IceJumper_Character_BP_STA.IceJumper_Character_BP_STA'" 500 0 0 35
X mark ไม่
Preferred Kibble
Exceptional Kibble Exceptional Kibble
Preferred Food
Raw Mutton Raw Mutton
Equipment
Managarmr Saddle (Extinction) Managarmr Saddle (Extinction) (Level ?)
Data
XP for kill
72XP
Special Loot Chance
30%
Feces Size
Medium Animal Feces Medium
Drag Weight
250
Immobilized By
 • Chain Bola Chain Bola
 • Large Bear Trap Large Bear Trap
 • Plant Species Y Plant Species Y
Can Damage
Thatch Wall Thatch
Greenhouse Wall Greenhouse
Wooden Wall Wood
Adobe Wall (Scorched Earth) Adobe
Stone Wall Stone
Gestation Time
3h 58m 5.714s
Baby Time
9h 15m 33.331s
Juvenile Time
1d 13h 2m 13.325s
Adolescent Time
1d 22h 17m 46.656s
Total Maturation Time
3d 20h 35m 33.313s
Breeding Interval
18h - 2d
Habitat

Common             Rare
  Untameable   Cave

The Managarmr (MAN-uh-garm-er; sometimes referred to simply as Mana, or Managarm) is one of the Creatures in ARK: Survival Evolved's Extinction expansion.

ข้อมูลพื้นฐาน[]

เอกสาร[]

เนื้อหาส่วนนี้เป็นสำเนาของผู้รอดชีวีต Helena Walker, ผู้เขียนได้บันทึก เอกสาร ไว้. ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบางอย่างระหว่างข้อความกับสิ่งมีชีวิตในเกม.

NoteHelena
สปีชีส์

Draconis auragelus

ช่วงเวลา

Post-Holocene

ประเภท

Carnivore

ภาวะอารมณ์

Aggressive

ป่า

Draconis auragelus appears to be directly related to the stealthy Draconis obscurum. Their stature, gait and ability to dive through the air are all similar. However, where Draconis obscurum scaled cavern walls to gain the high ground, Draconis auragelus takes a more bombastic approach.

In the middle of its hind feet, Draconis auragelus' bones form a hollowed out cylindrical shape that acts as a combustion chamber, which it fills with an explosive gas. When ignited, this gas propels it upwards, letting it "jump" in the air multiple times. From there, it can create a smaller burn in said chambers to hover in place, or dive at its prey.

Like the icy variant of Draconis vipera, Draconis auragelus can slow down its foes with its frigid breath - though it's able to take this one step further and freeze its prey solid. Perhaps that's because it's used to living in the tundra environment on the surface, as opposed to a desert.

เชื่อง

As a mount, Draconis auragelus can carry multiple adult humans without losing any of its impressive mobility, and its freezing breath makes it a good choice in combat. Whether you're looking to hunt, do battle or just travel with ease, it makes for an excellent companion.

~ Helena

Behavior[]

The Managarmr tends to recklessly bombard anything it can see, making effective use of its abilities. Its hazardous attacks usually get it killed by mammoth herds. It is an incredibly aggressive and agile flying/gliding animal that can be hard to hit due to its speed. It is perhaps one of the biggest dangers of the Snow Dome. They tend to ambush much like a Microraptor, gliding around until a target is spotted and then dive-bombing straight into said target. However, as mentioned, this tends to get them into more trouble than they can handle.

ลักษณะที่ปรากฏ[]

The Managarmr appears to be a long, winged, almost Wyvern-like creature with an iridescent scaly hide. It has a furry, light-colored face similar a feline or canine with bone on top that starts from the top of the nose, going up over the forehead and splitting into a V just above the eyes. The V shape extends into furry ears which look like horns. Its forelegs are like a bat's, ending with a claw and having wings starting from the claw going up to its elbow. The hind legs end in clawed paws. The wings are always a luminescent blue, a color repeated in the pads of the hind paws which appear to be its method of propulsion. The underside of its body and long, skinny neck is overrun with tendrils of black element, with luminescent blue in between the tendrils. Its long, skinny tail is capped off with a bundle of insulating fur. Babys are very small with very small ear/horns. Juvenile manas when around 45% are very tall with small ear/horns and short tail. Adolescents are tall and long.

Baby "Training"[]

Managarmrs are a bit special regarding their behaviour as a baby. Care must be taken to avoid losing newborn babies as they have a tendency of jetting out and away instead of dropping from the mother like other babies. By nature, they are hyperactive and jump around while following the player. However, while they are a baby, there is a "Training" option in their radial menu. Using this the baby, juvenile or adolescent Managarmrs walk more calmly after you. Training also reduces the imprint timer by a random amount of time. If set to aggressive, young Managarmr will jump around sporadically, making them harder to manage. Adult Managarmrs jump around less frequently when attacking enemies.

แม่แบบสี และ ภูมิภาค[]

This section displays the Managarmr's natural colors and regions. For demonstration, the regions below are colored red over an albino Managarmr. The colored squares shown underneath each region's description are the colors that the Managarmr will randomly spawn with to provide an overall range of its natural color scheme. Hover your cursor over a color to display its name and ID.

This information can be used to alter the Managarmr's regions by entering cheat SetTargetDinoColor <ColorRegion> <ColorID> in the cheat console. For instance, cheat SetTargetDinoColor 0 6 would color the Managarmr's "body main" magenta.

Managarmr PaintRegion0
Region 0:
Body Main
8
8
8
8
13
18
28
28
28
28
28
30
30
35
55
Managarmr PaintRegion1
Region 1:
Side Highlights
19
21
24
42
43
44
46
48
49
50
51
Managarmr PaintRegion2
Region 2:
Facial Highlights
8
8
13
14
18
28
32
33
34
35
40
40
41
41
49
50
51
52
53
54
55
Managarmr PaintRegion3
Region 3:
Wings Main
8
8
18
18
28
28
28
28
28
28
28
28
40
40
55
Managarmr PaintRegion4
Region 4:
Body Main
14
23
28
30
39
42
43
44
45
46
47
48
49
51
53
Managarmr PaintRegion5
Region 5:
Wing Highlights
8
8
18
28
28
28
28
28
28
28
28
32
40
40
55

ของดรอป[]

 • Raw Meat Raw Meat
 • Raw Prime Meat Raw Prime Meat
 • Hide Hide
 • Keratin Keratin

สแตทพื้นฐาน และ การอัปเกรด[]

Attribute Base Value Level Increase Taming Bonus
Wild Tamed Additive Multiplicative
Health Health 825 +165 +5.4% 0.07
Stamina Stamina 300 +30 +6%
Oxygen Oxygen 150 +15 +10%
Food Food 2000 +200 +10% 15%
Weight Weight 300 +6 +4%
Melee Damage Melee Damage 35 +1.75 +1.7% 7% 17.6%
Movement Speed Movement Speed 150% N/A +0.35% 8.5%
Torpidity Torpidity 800 +48 N/A 0.5
 • For a comparison of the stats of all creatures, see Base Creature Statistics.
 • For an explanation of exactly how the levelup calculation works, see Creature Stats Calculation.
Movement
[u/s]
Base Speed Sprinting Speed Stamina
Wild Tamed1 Tamed2 Wild Tamed1 Tamed2
Walking 1250 1250 1356.25 2500 2500 2712.5 15
Swimming 1050 1050 1139.25 2415 2415 2620.275 3
 • 1These are the base speeds of the creature at 100% Movement Speed.
 • 2These are the speeds of the creature tamed and non-imprinted.
 • For a comparison of the speeds of all creatures, see Base Creature Speeds.
Attack Values
DashFwd Stamina Cost Attack Range Description
Base Minimum Activation
0 0 0 0
IceBreath Stamina Cost Attack Range Description
Base Minimum Activation
15 20000 2000 4400
Attack Type Damage Projectile Values Torpor Values Status Effect: Stamina Status Effect: Torpidity
Life Impulse Radius Base Mult Duration Damage Mult Amount Duration Damage Mult Amount
Melee 15
Projectile Impact 20 0 100
Bite Stamina Cost Attack Range Description
Base Minimum Activation
0 1000 0 0
Attack Type Damage Projectile Values Torpor Values Status Effect: Stamina Status Effect: Torpidity
Life Impulse Radius Base Mult Duration Damage Mult Amount Duration Damage Mult Amount
Melee 35

Wild Stats Level-up

Type in values of a wild creature to see on which stats it's emphasized. Green values on a high-level creature are very good for breeding. If you have already tamed your creature you can try to recover the breeding stats with an external tool.[1]

Managarmr

The stat-calculator does not work in the mobile-view, see here for alternatives: Apps

Note that after the creature is tamed it gets bonuses on some stats depending on the taming effectiveness. This makes it hard to retrieve the levels on a tamed creature, so this tool is only for wild ones, but gives a first impression, how well the stats are distributed.

การต่อสู้[]

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายวิธีการต่อสู้กับ Managarmr.

General[]

A player with fur or flak armor and decent health can tank a low level Managarmr. Favor the Sword Sword to the Pike Pike as it does not matter to keep your distance with the Managarmr, it will always hit you due to its speed. For mid and high level Managarmr, it’s recommended to use an assault rifle or a tek rifle as with its erratic behaviour, you’ll have a hard time aiming at it. The auto shotgun can be a plus if you fight it on the ground, as for your creatures, since low and mid level Managarmr won’t deal too much damage. Favor a fast flyer like a Tapejara Tapejara or the Pteranodon Pteranodon (the first is more advised for its 6 directions of movements), as stronger but slower creatures would have a hard time fighting it.

กลยุทธ์[]

A fight with the Managarmr can be easily done without much damage with a simple technique: running in a circle alongside the Managarmr. The Managarmr seems to not be able to hit sideways. Once in the air, it will try to slow you with its Ice Beam attack so it can more easily hit you with it's diving attack, so keep moving for it to have a harder time aiming at you or your creatures. A fast mount can avoid the dive attack if you aren't slowed by the ice. Since its dive attack is its weakest attack in term of damage dealing, it may be faster to simply tank the hit in favor of dealing out more damage.

Weaponry[]

It is ill advised to attack a Managarmr on foot, but if you feel like having melee combat with a Managarmr, use a Sword Sword and a sturdy Flak Armor. If you prefer distance, use an Assault Rifle Assault Rifle or a Pump-Action Shotgun Pump-Action Shotgun

ความอันตราย[]

Managarmr has a very versatile form of aggressiveness. Not only does it swipe with its claw-joints, it will often jump out far and high to blast concentrated frost breath, potentially freezing you solid and making unable to move for a long period of time, allowing it's quick aerial dives to connect, which can kill a survivor right off their mount if a direct hit is made. Its frost breath can also damage you even when mounted. A Managarmr also has a very high aggro range when provoked, which can make it hard to flee from one, especially on foot.

Weakness[]

The Managarmr has a hard time hitting you on the side due to is high speed and movement. Turn in a circle with it to avoid its land attacks.

Because Managarmr takes in damage similar to a flyer, it is suspectible to projectile hits from both Reaper Reaper and Velonasaur Velonasaur.

การเทม[]

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทำให้สิ่งมีชีวิตป่าเชื่อง ดูได้ที่ การเชื่อง

การทำให้สลบ[]

Managarmr is among the most tricky creature to knock out and tame, and note solely due to its erratic behavior. While it has low torpidity, its agile and unpredictable aerial movement makes it tricky to even land a shot. Its extremely high damaging attacks for its size make getting hit by it irritating while attempting it on foot without proper armor and decent character health.

However, careful placement of Large Bear Trap Large Bear Trap or Stone Dinosaur Gateway Stone Dinosaur Gateway can trap even the most dexterous Managarmr. Just be mindful of other predators lying around in ambush, and keep an eye out for any corrupted creature that happens to wander nearby. While in combat with a Managarmr, constant motion is key, as you'll only increase the accuracy of a Managarmr's ice beam attack by standing still, and getting frozen will get you into serious trouble. However, there is a way to tame it in single player. As mentioned above, Managarmr have a hard time hitting you on its side while on the ground. You’ll have to turn in a circle with it while its on the ground. The only remaining problem is the dive attack, but a player with a decent set of armor (fur or flak) can easily tank it. Once it lands, continue to circle with the Managarmr. When the Managarmr starts to flee due to its torpor, take a fast flyer and continue to follow the Managarmr.

Another good singleplayer strategy consists of taking a female Megaloceros (high level ones are better) and to turn in a circle as stated above. Because of the Megaloceros's extreme jump speed, especially with a female, you can still follow and shoot the Managarmr after it starts running. Finally you won't accidently hit the Managarmr with something that can attack. Be careful or have a Velonasaur/Rex with you in case of emergency.

An alternative strategy is to take a Rock Drake, preferably with some health, and have the Managarmr dive into it. After a few tries, the Managarmr will get stuck on top of the Rock Drake's head. You can then knock the Managarmr out from the back of your Rock Drake.[2] You cannot move the Rock Drake or dismount from it as doing so will get the Managarmr unstuck, so having some defense is a good idea. However, Rock Drakes are not present in Extinction by default, requiring players to either transfer the Rock Drake from Aberration or use mods.

Frozen Strategy:

Using either a Snow Owl or another Managarmr freeze the Managarmr you are attempting to tame and place multiple behemoth gates around it with doors on either end and then shoot it through the cracks to knock it out. The gateways that form your tunnel should be relatively close as the Managarmr is rather thin, but make sure there is at least a small bit of space for you to shoot through.

Instead of Behemoth Gates you can also use 3-4 Dinosaur Gateways. For this, the Managarmr has to face your way or away from you while being frozen. You then can place one gate just behind it's back legs, one or two at it's chest and one just in front of the front legs over the neck. You won't need any gates as the Managarmr can't pass the normal dinosaur gateways. This method requires two to three tries to get used to it usually but is very effective and less resource heavy than the Behemoth variant after that.

Starving the Managarmr[]

When a Managarmr is trapped in dinosaur gateways, it will attempt to boost out. For a quick and low-risk tame, stand just outside the Managarmr's attack range and let it jump in the cage for a few minutes. The wild Managarmr will quickly burn through its food and, when it's eventually knocked out, it will be ready to eat immediately. You can avoid the wait and much of the danger of the tame this way, but beware - if the Managarmr is given more kibble than necessary, it will continue to eat after the tame is completed.

อาหารที่ใช้[]

Managarmr Level 1 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Exceptional Kibble Exceptional Kibble 2 0 0 0 0:04:48
Raw Mutton Raw Mutton 3 0 0 0 0:06:46
Raw Prime Meat Raw Prime Meat 4 0 0 0 0:09:01
Cooked Lamb Chop Cooked Lamb Chop 6 0 0 0 0:13:30
Cooked Prime Meat Cooked Prime Meat 7 0 0 0 0:15:44
Raw Prime Fish Meat Raw Prime Fish Meat 9 0 0 0 0:10:08
Raw Meat Raw Meat 11 0 0 0 0:24:46
Cooked Prime Fish Meat Cooked Prime Fish Meat 18 0 0 0 0:20:49
Cooked Meat Cooked Meat 21 0 0 0 0:23:38
Raw Fish Meat Raw Fish Meat 27 0 0 0 0:30:23
Cooked Fish Meat Cooked Fish Meat 53 0 0 0 0:29:49
KO: Wooden Club Hits × 80; Slingshot Hits × 33; Tranquilizer Arrows with a Bow × 9; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 6; Tranquilizer Dart Shots × 4; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 2
Torpidity-depletion: 0.3 / s, Time until all torpidity is depleted: 00:44:26
Managarmr Level 30 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Exceptional Kibble Exceptional Kibble 4 0 0 0 0:09:36
Raw Mutton Raw Mutton 7 0 0 0 0:15:46
Raw Prime Meat Raw Prime Meat 9 0 0 0 0:20:16
Cooked Lamb Chop Cooked Lamb Chop 13 0 0 0 0:29:14
Cooked Prime Meat Cooked Prime Meat 17 0 0 0 0:38:13
Raw Prime Fish Meat Raw Prime Fish Meat 21 0 0 0 0:23:38
Raw Meat Raw Meat 25 0 0 0 0:56:16
Cooked Prime Fish Meat Cooked Prime Fish Meat 42 0 0 0 0:48:33
Cooked Meat Cooked Meat 50 0 0 0 0:56:16
Raw Fish Meat Raw Fish Meat 63 0 0 0 1:10:53
Cooked Fish Meat Cooked Fish Meat 125 0 0 0 1:10:19
KO: Wooden Club Hits × 220; Slingshot Hits × 90; Tranquilizer Arrows with a Bow × 25; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 14; Tranquilizer Dart Shots × 10; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 5
Torpidity-depletion: 0.5 / s, Time until all torpidity is depleted: 01:13:18
Managarmr Level 60 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Exceptional Kibble Exceptional Kibble 5 0 0 0 0:12:00
Raw Mutton Raw Mutton 11 0 0 0 0:24:46
Raw Prime Meat Raw Prime Meat 14 0 0 0 0:31:31
Cooked Lamb Chop Cooked Lamb Chop 20 0 0 0 0:44:58
Cooked Prime Meat Cooked Prime Meat 27 0 0 0 1:00:41
Raw Prime Fish Meat Raw Prime Fish Meat 34 0 0 0 0:38:16
Raw Meat Raw Meat 40 0 0 0 1:30:01
Cooked Prime Fish Meat Cooked Prime Fish Meat 67 0 0 0 1:17:27
Cooked Meat Cooked Meat 80 0 0 0 1:30:01
Raw Fish Meat Raw Fish Meat 100 81 17 9 1:52:31
Cooked Fish Meat Cooked Fish Meat 200 81 17 9 1:52:31
KO: Wooden Club Hits × 364; Slingshot Hits × 149; Tranquilizer Arrows with a Bow × 41; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 24; Tranquilizer Dart Shots × 17; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 9
Torpidity-depletion: 0.66 / s, Time until all torpidity is depleted: 01:33:05
Managarmr Level 90 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Exceptional Kibble Exceptional Kibble 7 0 0 0 0:16:47
Raw Mutton Raw Mutton 15 0 0 0 0:33:46
Raw Prime Meat Raw Prime Meat 19 0 0 0 0:42:46
Cooked Lamb Chop Cooked Lamb Chop 28 0 0 0 1:02:56
Cooked Prime Meat Cooked Prime Meat 37 0 0 0 1:23:10
Raw Prime Fish Meat Raw Prime Fish Meat 46 0 0 0 0:51:46
Raw Meat Raw Meat 55 79 17 9 2:03:46
Cooked Prime Fish Meat Cooked Prime Fish Meat 92 0 0 0 1:46:21
Cooked Meat Cooked Meat 110 79 17 9 2:03:46
Raw Fish Meat Raw Fish Meat 138 229 49 25 2:35:16
Cooked Fish Meat Cooked Fish Meat 275 227 49 25 2:34:42
KO: Wooden Club Hits × 508; Slingshot Hits × 208; Tranquilizer Arrows with a Bow × 57; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 33; Tranquilizer Dart Shots × 23; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 12
Torpidity-depletion: 0.79 / s, Time until all torpidity is depleted: 01:47:27
Managarmr Level 120 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Exceptional Kibble Exceptional Kibble 9 0 0 0 0:21:35
Raw Mutton Raw Mutton 19 0 0 0 0:42:46
Raw Prime Meat Raw Prime Meat 24 0 0 0 0:54:01
Cooked Lamb Chop Cooked Lamb Chop 35 0 0 0 1:18:40
Cooked Prime Meat Cooked Prime Meat 47 0 0 0 1:45:39
Raw Prime Fish Meat Raw Prime Fish Meat 59 0 0 0 1:06:23
Raw Meat Raw Meat 70 208 45 23 2:37:31
Cooked Prime Fish Meat Cooked Prime Fish Meat 117 89 20 10 2:15:15
Cooked Meat Cooked Meat 140 208 45 23 2:37:31
Raw Fish Meat Raw Fish Meat 175 419 91 46 3:16:53
Cooked Fish Meat Cooked Fish Meat 350 419 91 46 3:16:53
KO: Wooden Club Hits × 652; Slingshot Hits × 266; Tranquilizer Arrows with a Bow × 73; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 42; Tranquilizer Dart Shots × 30; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 15
Torpidity-depletion: 0.92 / s, Time until all torpidity is depleted: 01:58:44
Managarmr Level 150 Narcoberry Narcotic Bio Toxin Time
Exceptional Kibble Exceptional Kibble 11 0 0 0 0:26:23
Raw Mutton Raw Mutton 23 0 0 0 0:51:46
Raw Prime Meat Raw Prime Meat 29 0 0 0 1:05:16
Cooked Lamb Chop Cooked Lamb Chop 42 0 0 0 1:34:24
Cooked Prime Meat Cooked Prime Meat 57 1 1 1 2:08:07
Raw Prime Fish Meat Raw Prime Fish Meat 71 0 0 0 1:19:53
Raw Meat Raw Meat 85 371 82 41 3:11:16
Cooked Prime Fish Meat Cooked Prime Fish Meat 142 212 47 24 2:44:09
Cooked Meat Cooked Meat 170 371 82 41 3:11:16
Raw Fish Meat Raw Fish Meat 213 654 144 72 3:59:38
Cooked Fish Meat Cooked Fish Meat 425 651 143 72 3:59:04
KO: Wooden Club Hits × 796; Slingshot Hits × 325; Tranquilizer Arrows with a Bow × 89; Tranquilizer Arrows with a Crossbow × 51; Tranquilizer Dart Shots × 36; Shocking Tranquilizer Dart Shots × 18
Torpidity-depletion: 1.04 / s, Time until all torpidity is depleted: 02:08:02

Note that the values are for optimal cases, always bring extra supplies!
For a level-dependent count of resources needed, try an external taming calculator.


Utility[]

บทบาท[]

 • Tactical Support Mount: Despite being a Draconis apex species, Managarmr is quite poor in close-quarters combat compared to other "apexes", especially its kin. Presumably Managarmr is best suited as support, as its ice breath can be shot from a hefty distance, including from a high hovering altitude. Considering wild Managarmr do this a lot, Managarmr could be used to create an opportunity for more tanky brawlers in its tribe to score more damage by freezing foes from a safe distance. Furthermore, Managarmr can also do this attack while boosting and dodging, allowing it to become an agile, irritating support. However, keep in mind that at a far distance this laser is incredibly hard to aim, and it becomes more inaccurate by dodging and firing at smaller targets. Furthermore the stamina drain from the laser is a bit costly, and with the high cost of boosting, while the aerial method is effective at dodging enemy fire, it is also only a short-term maneuver and can also be extremely ineffective. (Level Health and Stamina)
 • Travel Mount/Pursuit Mount: Managarmr's boosting ability is indeed quite useful, however the cost of launching itself via jump, boosts, or "aerial lunge" (left clicking in the air) can make bursts of travel ineffective through sheer stamina cost. However, Managarmr is capable of walking at speeds faster than most creatures can run, and when running its stamina drain is not that fast, and it can run at blistering speeds capable of chasing down Gallimimus. It might be more effective to run and walk for travel with a Managarmr and only using its boosting ability when crossing gaps or scaling vertical obstacles such as cliffs or mountains. This same blistering speed makes Managarmr excellent at pursuit, as it can easily keep up with even the fastest creatures, able to run them down with little effort. Managarmr are very skilled swimmers as well as land runners and can be used effectively in the sunken forest lakes. (Level Stamina and Weight)
  • As of patch 287.100 some of these values have changed: The first vertical jump for a Managarmr costs 100 Stamina, with each progressive jump requiring that much plus an additional 100 for the number of jump you are on, without touching the ground. For example, if you jump straight up and keep jumping the first jump costs 100 stam, the second costs 200 stam, the third costs 300 stam, etc. Once you hit the ground the counter is reset and the next jump will cost 100 again. This system also applies to the air dashes (the forward and strafe dashes). The amount of stamina the dash will cost is based on which jump you are on just like before, the cost stays the same until you jump again or land. For the first jump it is 120, the next is 180, the next is 240 etc, adding another 60 to the cost each time. The stamina cost increase system does not apply to the aerial primary attack (the lunge) which always uses 45 stamina.
 • Ambush Mount: With its ability to perform sudden lunges in the air with the direction you're looking and left-clicking, Managarmr could make an excellent ambush fighter. Setting up a position from a high or obscure vantage point, then blasting forth and engaging an unsuspecting enemy. It has good health to do so and its size alone could make it dangerous towards smaller mounts, while being a perfect irritant against larger foes. (Level Health and Damage)
 • Transport:

การเก็บเกี่ยวทรัพยากร[]

Resource Efficiency
Raw Meat Raw Meat ?

สปอตไลท์[]

บันทึกเพิ่มเติม[]

 • Managarmr has two references or meanings:
  • Its name is a reference to Norse Mythology, meaning "Moon-Hound", and is the anglicized name of Hati Hróðvitnisson, who is possibly a son of Fenrir and is said to be the one that will swallow the moon and gorge on the dead.
  • Its species name, "Draconis auragelus roughly means "Dragon with the icy wind" or "Frost breathing dragon” in Latin.
 • Creatures frozen by its ice breath take more damage from the forward dash.
 • Manas do not take fall damage, see Fall Damage for more info.
 • There is some debate as to whether the Mana is a mammal or reptile. Its genus, scales, and fact that the dossier directly states they are related to Rock Drake Rock Drake and Wyvern Wyvern, all reptiles. However they share many features with mammals (listed in “appearance” above) which are not found in any reptiles, real or anywhere else in ARK. Most telling, however is the fact that they do not lay eggs, but give birth. This does not necessarily mean they are mammals however, some otherwise egg laying real world species (such as great white sharks) also have live births, storing the eggs inside their bodies.
  • It is possible that the Mana is actually a synapsid. A type of proto mammal which bare a strong resemblance to reptiles.
 • The Ice Wyvern, which is exclusive to the non-canon DLC Ragnarok and DLC Valguero, is mentioned in the Managarmr's dossier. This is the first time a non-canon feature is mentioned in the main story line.
  • Although it mentions that the Ice Wyvern lives in the desert, when it spawns in Murdersnow. This might either be a shortsightedness from the dossier, or the fact that Ice Wyvern often flies across the Desert near Murdersnow. But Murdersnow can be considered a snowy desert, if that is what the dossier is referring to.
 • Unlike the other Draconis species Wyvern Wyvern and Rock Drake Rock Drake, Managarmr can be tamed directly through knockout, can be bred (unlike the Rock Drake Rock Drake, but like the Wyvern Wyvern gestates), and does not require specialized food for the baby. This along with its fur suggests, unlike the reptilian Wyvern or Rock Drake, the Managarmr is actually mammalian.
  • Unfortunately, the Managarmr is the weakest of the Draconis species. It is outdamaged by Rock Drakes (base 60), and Wyverns (base 80), also it has lesser HP than other Draconis species, Rock Drake (base 1950) and Wyvern (base 1725), Base damage is same as the Carnotaurus Carnotaurus, but it has faster attacking speed, almost as fast as the Dire Wolf and Raptor, making it slightly better than it, but inferior to other larger carnivores.
  • The one advantage it has over the former two was by its very long range of ice breath, which can potentially freeze targets it hits at, and its ability to jet between directions in air faster than the two, at the cost of stamina.
  • Because of the above reason, it has always been a controversial situation, balance wise, to deal with the issue in PvP situation, making it the most targeted for nerf or buff of its effect since the start of Extinction.
 • If you attempt to perform a stamina consuming maneuver while out of stamina, the Managarmr will shake its head disapprovingly. This makes it the first creature to react at any attempt to use stamina-consuming movement.
 • As of v286.103, chained boosts will begin to consume more and more stamina, making long distance flight difficult.
 • Managarmr have the fastest walking speed, 1250 at base, and while domesticated Managarmr's base movement speed is 158%, this will make Managarmr outpace most creatures just by walking, most notably Gallimimus Gallimimus, female Megaloceros Megaloceros and Reaper King Reaper King.
 • Managarmr's stamina regenerates faster dismounted.
 • Managarmr are 2.5 wide by 8.5 foundations long, so you will need a minimum 8x9 building if you want to walk them straight in (behemoth doors) and keep all their bits away from prying eyes. Four walls high is enough to navigate them inside a structure but only in third person view.
 • Prior to 287.100, Baby Managarmr would jet up into the sky once the gestation ends, making it annoying to claim.
  • One of the safest ways is to completely wall off the building around the gestating Managarmr with a ceiling, which will prevent the baby from escaping into an obscure location.
  • After the patch, they simply drop down like any other babies from gestating mammal creatures. However, like the parents, they will move very fast, which could result in starvation if not found quickly.
   • After another patch, even this is no longer a concern, as unclaimed babies will no longer wander.
 • The length of the Managarmr's dash ability appears to scale with the Managarmr's movement speed, roughly every 50% in movement speed adds an extra second to the dash.
 • Managarmrs are not considered fliers or climbers, and considering that they can be transferred to any map means that they can access any arena.
 • Occasionally, Managarmr will stuck in mid air. making tranquilizing it a lot easier, but at same time, it will become much harder to tame if you don't have a Quetzal Quetzal with platform saddle, even you accessed to tame it, it will still levitate and even begin to fly away(not even Snow Owl's ice drop would work), if you don't have a Quetzal Quetzal or Cryopod Cryopod, it's almost impossible to "rescue" it.
 • Oddly enough, Managarmr are the only Draconis species that are considered to be small/medium carnivores, similar to Basilisk Basilisk.
 • Like other draconis species, Managarmr prioritize attacking players and tamed creatures over other wild creatures.
 • If you're frozen by Managarmr while you're riding a flier in the mid air, you will be suspended in the air instead of falling down
 • Oddly, Managarmr can't access Stone Dinosaur Gateway Stone Dinosaur Gateway, but can access metal one.
 • While not well known, Managarmr will jet boost longer with higher movement speed. The fastest Managarmr possible can jump 160%-200% of the distance of a normal one.
 • A level 1 managarmr was tested its speed by running into a mission dispatcher 1 km away it took 22.6 seconds which means it can go at >160 km/ph a cheetah can run only 120.7 km/ph.
 • Managarmr is the only non aquatic and non-alpha tier creature that cant be carried by anything. Not even Quetzal Quetzals, Tusoteuthis Tusoteuthis, or Genesis’s Tek Hover Skiff Tek Hover Skiff, which can carry all flyers with its tractor beam.
 • Managarmr is the only non-flying creature that cannot be mounted in Genesis due to its jet boosting maneuver capabilities.
  • Ironically, it is permitted and mountable in Aberration despite it disallowing all kinds of flying creatures.
  • Even more ironically, Gasbags Gasbags are mountable despite the capabilities of gliding.
 • As of a recent patch the Managarmr is only capable of doing one boost before it lands even if you jump while in the air this makes it less viable as a travel creature.
 • The name Managarmr may owe its roots to "Garmr", the bloodied wolf guard of Hel’s gate. In Norse mythology Garmr is set to devour the God Tyr during Ragnarok.

การเปลี่ยนแปลง[]

แพตช์ Changes
285.104 Extinction Expansion Release Managarmr Managarmr is added to the game.
286.103
 • Now requires half a second pause before allowing another forward dash after jumping.
 • Adjusted ice breath to not usable directly behind the Managarmr on the ground.
 • Fixed Managarmr laying Carno Egg Carnotaurus Eggs.
 • Fixed issue with Melee Damage Damage calculation.
 • Fixed issue with Managermr FOV calculating incorrectly when user has a non-default FOV setting.
287.100
 • Baby Managarmr now only does its moves when following.
 • Fixed issue with the Baby Managarmr jumping around like crazy.
 • Increased Stamina Stamina usage when chain jumping.
 • Fixed Managarmr being able to dash, jump, and dive while Encumbered Encumbered.
 • Fixed exhale VFX appearing for dead Managarmrs.
 • Attempts to fix issues with the Managarmr's ice beam being inaccurate on servers, as well as added debugging on it.
 • Reduced IK interpolation speed in hopes of fixing the issue with Managarmr leaning over edges too quickly.
 • Added hat sockets for Managarmr.
287.110
 • Improved ice breath accuracy.
 • Buffed Stamina Stamina regeneration slightly.
 • Managarmr babies now can be trained to behave better and will no longer lose patience and attention all the time when following.
288.113
 • Fixed animation bug related to ice breath.
 • Fixes for several orientation desyncs including when Managarmr is moving on low FPS servers.
 • Minor buff to dive-bomb landing Melee Damage Damage.
 • Further improvements to ice breath targeting.
 • Added message when Managarmr is unable to dive.
 • Slowed down Baby Managarmrs.
289.100
 • Structures now block dive Melee Damage Damage.
 • Fixed issue with dive damage not being reduced by armor.
 • Ice breath should no longer go through the Managarmr when aiming backwards and then aiming to the opposite side.
291.100
 • Ice breath Melee Damage Damage is now scaled by distance.
 • Improvements to situations where Managarmrs would float away.
 • Whistle Follow or Whistle Stop will now stop whatever active ability the Managarmr is performing and return it to the ground.
 • Reduced ice breath freeze amount.
 • Increased the time Freeze Immunity Freeze Immunity is applied after being Hypothermia Frozen Solid.
292.100
 • Fixed bug causing Managarmr to die randomly.
 • Potential fix for Managarmr client crash.
 • Ice breath is now longer stopped by Dino Leash Dino Leash.
 • Potential fix for Managarmrs floating away.
 • Whistle Folllow or Whistle Stop now interrupts Managarmr's current ability.
 • Further increased Freeze Immunity Freeze Immunity time.
 • Ice breath freeze amount is now more significantly reduced by distance.
 • Clamped forward dash movement to the horizontal plane.
293.100
 • Fixed issue with Managarmr ice breath causing flyers to teleport.
 • Fixed Managarmr's forward dash not triggering consistently when spamming it.
 • When ice breath freezes a mounted creature, the rider will no longer be dismounted but instead frozen for 1 second.
 • Human character frozen visual effect should now change more smoothly.
 • A player standing, crouching, or prone can no longer change that stance when frozen.
 • Duration of the Hypothermia Frozen Solid debuff on players is significantly reduced overall and is now a function of how much Health Health and armor that player has.
 • Cheat spawning a creature should no longer cause you to get stuck on that creature if it dies while being Hypothermia Frozen Solid by Managarmr.
 • Reduced Managarmr ice breath Melee Damage Damage overall by approximately 25%.
 • Added new Freeze Immunity Freeze Immunity icon.
294.101
 • Managarmr now takes increased Melee Damage Damage done, equivalent to flyers.
 • Fixed forward dashing when walking off ledges.
 • Fixed crash related to Managarmr.
295.102 Drastically reduced Managarmr ice breath range. Melee Damage Damage stops at around half turret range and freezing stops at around full turret range.
295.106 Fixed movement bugs related to stacked impulses changing which affected overall movement for Managarmr and a few other creatures.
304.22
 • Fixed a bug which allowed Managarmr to use its ice breath whilst swimming underwater.
 • Fixed damage miscalculation bugs with dive bomb/pounce.
 • Managarmr aerial capabilities and time are now greatly diminished, with a total limit of 3 air-jumps, 6 strafes, and 1 dash before having to land.
 • Reduced ice breath exponential Melee Damage Damage scaling approximately by 20%.
304.4 Fixed a bug with Managarmr pounce damage.
310.90 Managarmr can no longer be ridden on regular Genesis: Part 1 servers unless mounted flying is enabled.
321.1 Managarmr can no longer dash when C4 is attached (Similarly to how the Pterodon cannot roll).
329.5 Genesis: Part 2 Expansion Release.

คลังภาพ[]

อ้างอิง[]

Advertisement